آمار و نشریات

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام – فصل زمستان سال 94
دانلود
گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام – فصل پاييز سال 94
دانلود
گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ايلام – فصل تابستان سال 94
دانلود
گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام – فصل بهار سال 94
دانلود

نتایج سرشماری

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-استان ايلام دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان ایلام دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385- شهرستان شیروان چرداول دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان مهران دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان دره شهر دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان دهلران دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان آبدانان دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-شهرستان ایوان دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-استان ايلام دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان ایلام دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان ایوان دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان مهران دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان دهلران دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان دره شهر دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان آبدانان دانلود
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390-شهرستان ملکشاهی دانلود
جمعيت آباديها براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 دانلود
جمعیت براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390به تفکيک شهرستان، بخش،دهستان و شهر دانلود
شهرستان ها براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال1390 دانلود
جمعيت شهرهاي استان براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 دانلود

 جمعيت 6 ساله و بيش‌تر بر حسب جنس و وضع سواد به تفكيك شهرستان و گروهاي سني پنج ساله.
دانلود
جمعيت استان به تفكيك سنين منفرد و جنس دانلود
جمعيت استان به تفكيك شهرستان، بخش، شهر و دهستان دانلود
 جمعيت و خانوار كشور و استان به تفكيك شهري ، روستايي و غير ساكن دانلود
خانوار و جمعيت آبادي هاي داراي سكنه بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 دانلود
خانوار و جمعيت استان، شهرستان، بخش، دهستان و شهر به تفكيك جنس، شهري، روستايي و غير ساكن دانلود
گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن 1395 دانلود

4226 سالنامه آماری

سرزمین و آب و هوا دانلود بازارهای مالی دانلود
جمعیت دانلود امور قضایی دانلود
نیروی انسانی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود آموزش دانلود
معدن دانلود بهداشت و درمان دانلود
نفت و گاز دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
صنعت دانلود عمران شهری دانلود
آب و برق دانلود بودجه عمومی استان دانلود
ساختمان و مسکن دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود شاخص های قیمت دانلود
حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود حسابهای استان دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود بازارهای مالی دانلود
جمعیت دانلود امور قضایی دانلود
نیروی انسانی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود آموزش دانلود
معدن دانلود بهداشت و درمان دانلود
نفت و گاز دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
صنعت دانلود عمران شهری دانلود
آب و برق دانلود بودجه عمومی استان دانلود
ساختمان و مسکن دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود شاخص های قیمت دانلود
حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود حسابهای استان دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود بازارهای مالی دانلود
جمعیت دانلود امور قضایی دانلود
نیروی انسانی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود آموزش دانلود
معدن دانلود بهداشت و درمان دانلود
نفت و گاز دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
صنعت دانلود عمران شهری دانلود
آب و برق دانلود بودجه عمومی استان دانلود
ساختمان و مسکن دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود شاخص های قیمت دانلود
حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود حسابهای استان دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود بازارهای مالی دانلود
جمعیت دانلود امور قضایی دانلود
نیروی انسانی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود آموزش دانلود
معدن دانلود بهداشت و درمان دانلود
نفت و گاز دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
صنعت دانلود عمران شهری دانلود
آب و برق دانلود بودجه عمومی استان دانلود
ساختمان و مسکن دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود شاخص های قیمت دانلود
حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود حسابهای استان دانلود
پیشگفتار دانلود ساختمان و مسکن دانلود
فهرست مندرجات دانلود بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود
فهرست نمودارها دانلود حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود
فهرست منابع و مأخذ دانلود بازارهای مالی دانلود
فهرست جداول دانلود امور قضایی دانلود
نمایه موضوعی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود آموزش دانلود
جمعیت دانلود بهداشت و درمان دانلود
نیروی انسانی دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود عمران شهری دانلود
معدن دانلود بودجه عمومی استان دانلود
نفت و گاز دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
صنعت دانلود شاخص های قیمت دانلود
آب و برق دانلود حسابهای استان دانلود
پیشگفتار دانلود ساختمان و مسکن دانلود
فهرست مندرجات دانلود بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود
فهرست نمودارها دانلود حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود
فهرست منابع و مأخذ دانلود بازارهای مالی دانلود
فهرست جداول دانلود امور قضایی دانلود
نمایه موضوعی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود آموزش دانلود
جمعیت دانلود بهداشت و درمان دانلود
نیروی انسانی دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود عمران شهری دانلود
معدن دانلود بودجه عمومی استان دانلود
نفت و گاز دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
صنعت دانلود شاخص های قیمت دانلود
آب و برق دانلود حسابهای استان دانلود
پیشگفتار دانلود ساختمان و مسکن دانلود
فهرست مندرجات دانلود بازرگانی،رستوران،هتلداری دانلود
فهرست نمودارها دانلود حمل ونقل،اتبارداری و ارتباطات دانلود
فهرست منابع و مأخذ دانلود بازارهای مالی دانلود
فهرست جداول دانلود امور قضایی دانلود
نمایه موضوعی دانلود بهزیستی و تأمین اجتماعی دانلود
فهرست نقشه ها دانلود آموزش دانلود
سرزمین و آب و هوا دانلود بهداشت و درمان دانلود
جمعیت دانلود فرهنگ ، ورزش و جهانگردی دانلود
نیروی انسانی دانلود عمران شهری دانلود
کشاورزی،جنگلداری،شیلات دانلود بودجه عمومی استان دانلود
معدن دانلود هزینه و درآمد خانوار دانلود
نفت و گاز دانلود شاخص های قیمت دانلود
صنعت دانلود حسابهای استان دانلود
آب و برق دانلود