شهرک ها و نواحی صنعتی

شهرک ها و نواحی صنعتی استان ایلام

شهرک صنعتی دره شهر

شهرک صنعتی دره شهر

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی ایوان

شهرک صنعتی ایوان

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی مهران

شهرک صنعتی مهران

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی آبدانان

شهرک صنعتی آبدانان

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی سرابله

شهرک صنعتی سرابله

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی ایلام

شهرک صنعتی ایلام

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

شهرک صنعتی دهلران

شهرک صنعتی دهلران

معرفی کلی به همراه نقشه و گالری تصاویر شهرک

قیمت حق انتفاع - سال 1394 (لازم به ذکر است که قیمت های زیر سالانه تغییر می کند)

رديفنام شهرك/ناحيهقيمت محاسباتي قيمت تأييدشده هيأت مديره(ريال)قيمت كارشناسي رسمي دادگستريتخفيف مناطق كمترتوسعه يافتهتخفيف وزير محترم 10 درصدقيمت نهايي با اعمال تخفيف(ريال)
1ايلام70000005665000
2دهلران4500005010180000
3مهران3100005010124000
4سرابله7100005010284000
5ايوان5400005010216000
6دره شهر4300005010172000
7آبدانان4500005010180000
8شباب6300005010252000
9ملكشاهي4900005010196000
10سيروان50100
11هليلان50100
12بدره50100