ضوابط و مقررات محیط زیست

r_8_150405124257 copyگزیده ی ضوابط و مقررات محیط زیست در خصوص استقرار صنایع پیرامون مراکز مسکونی

صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست محیطی در رده های 1 تا 6 تقسیم بندی می شوند.

رده 1 : واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده های 2 و 3 : واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول شماره یک استقرار یابند.

رده های 4 و 5 و 6 : واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و یا مکان های صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها بشرح جدول شماره 1 استقرار یابند.

واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستایی استقرار یابند

واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول شماره یک استقرار یابند

+ زبانه‌ی 1

واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستایی استقرار یابند

+ زبانه‌ی 2

واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول شماره یک استقرار یابند

جدول استقرار منطقه ها در شهرک های صنعتی

آخرین بروز رسانی ( 7 بهمن 1394)
صنایعهمجواری و مکانی
سلولزیحدواسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده، همجوار با صنایع برق، نساجی، فلزی و کانی غیر فلزی
فلزیحدواسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده، همجوار با کانی غیر فلزی، شیمیایی، نفت و سلولزی
غذایی و داروییدر سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی، برق و سلولزی
برق و الکترونیکدر سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی، صنایع سلولزی و صنایع نساجی
نساجینزدیک تصفیه خانه فاضلاب همجوار با صنایع غذایی، صنایع برق، صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی
شیمیایی، نفتدر منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی، صنایع فلزی و صنایع کانی غیر فلزی
کانی غیر فلزیدر منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی
چرمدر منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی، صنایع فلزی و صنایع کانی غیر فلزی، شیمیایی و نفت

طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی

آخرین بروز رسانی ( 7 بهمن 1394)
ردیفنام واحدگروهرده
1101تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1102بسته بندی خرما بدون شستشو صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1103واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1104واحد تولید نبات (نبات ریزی) صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1105واحد تولید گز و سوهان تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1106واحد بسته بندی نمک و ادویه جات صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1111تولید بستنی تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1112تولید شیرینی و نان تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1113آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1114واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1115تولید بیسکویت و شکلات تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1116واحد رشته بری تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1117واحد ماکارونی سازی تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1118واحد تولید آج موم (مخصوص کندوی عسل) صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1119واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1120واحد تولید یخ صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1121واحد تولید نان بستنی صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1122واحد بسته بندی گلاب صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1123واحد بسته بندی عرقیات گیاهی صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1124واحد بسته بندی جو بدون عملیات و بوجاری و شستشو صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1125واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1126واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1127واحد تولید غذای کودک از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1128مرکز جمع آوری شیر تا ظرفیت 5 تن در روز در مراکز روستایی صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1129بسته بندی آب میوه از کنسانتره بدون شستشو صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1130واحد تولید غذای آماده تا 900 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1131واحد پخت آجیل صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1132واحد تولید پودر قارچ مشروط به عدم وجود عملیات شستشو در فرآیند تولید صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1133واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت 50 تن در روز در مراکز شهری صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1134واحد تولید پودر پوست پسته صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1135واحد بسته بندی عرقیات و داروهای گیاهی صنایع غذایی (1000)رده 1 (الف)
1201واحد تولید قند حبه و کله به روش نم زدن و بدون روش پخت صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1202واحد تولید همبرگر صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1203واحد لپه سازی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1204واحد تصفیه نمک و بسته بندی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1205واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1206کارخانه برنج پاک کنی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1207واحد تولید بیسکویت و شکلات بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1208واحد تهیه، شستشو و بسته بندی خشکبار و خرما صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1209واحد تولید ماکارونی بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1210واحد تولید رشته بری بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1211واحد تولید عرقیات گیاهی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1212واحد تولید ترشیجات و رب سازی تا 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1213تولید گز و سوهان بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1214تولید آب نبات، پولکی، شکر پنیر و غیره بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1215کارخانه چای خشک کنی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1216تولید بستنی و ژله بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1217تولید پودر میوه و لواشک صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1218تولید آدامس صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1219پودر سیر و پیاز و سیب زمینی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1220تولید چیپس و کوران فلکس- پفک صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1221تولید شیرینی و نان بیش از 300 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1222واحد تولید روغن خوراکی از کره صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1223واحد تولید شیره خرما و انگور صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1224واحد تولید انواع سس صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1225واحد تولید پودر و پروتئین سویا صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1226واحد تولید حلواشکری و حلوا ارده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1227واحد تولیدی دودی کردن ماهی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1228واحد بادام شیرین کن صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1229واحد پوست کن غلات و حبوبات صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1230واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1231واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی، غذایی از مواد آماده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1232واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1233واحد زیره پاک کنی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1234واحد بسته بندی جو با عملیات بوجاری و شستشو صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1235****** صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1236واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات با بوجاری صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1237واحد بسته بندی و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاه صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1238واحد پاستوریزاسیون و بسته بندی آب معدنی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1239واحد آماده سازی و بسته بندی پودر نوشابه های غیرالکلی از مواد آماده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1240واحد تولید شیرین گندمک صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1241واحد تولید بسته بندی و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1242واحد تولید عصاره کولا با طعم های مختلف و اسانس از مواد آماده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1243****** صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1244تولید اسانس های خوراکی از عصاره های‌آماده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1245واحد تولید پودر یونجه صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1246واحد تولید پودر کتلت و و مواد مشابه صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1247واحد تولید اسانس، تنطور، آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1248واحد تولید شربت آلات صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1249واحد تولید شیرین بلوط صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1250واحد تولید آبمیوه و آبغوره تا 1000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1251واحد تولید غذای آماده با ظرفیت بیش از 900 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1252واحد تولید اسپری زعفران صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1253واحد تولید پودینگ صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1254واحد بسته بندی آرد صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1255واحد بسته بندی روغن های گیاهی،‌ خوراکی، وازلین، پارافین صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1256واحد تولید پودر گوجه فرنگی تا ظرفیت 3000 صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1257واحد بسته بندی کله گاوی، گوسفندی، سیرابی و شیردان صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1258واحد تولید رنگ خوراکی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1259واحد تولید زیتون پرورده صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1260واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت 300 تن تا 3000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1261واحد تولید سیگارت فیلتردار صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1262تولید نوشابه طبیعی از اسانس گیاهی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1263واحد جداسازی باقلا از پوست صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1264واحد تولید پودر سوخاری صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1265واحد بسته بندی ذرت علوفه ای صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1266واحد عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراکی صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1267مراکز جمع آوری شیر صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1268واحد تولید و بسته بندی مکمل غذایی انسان تا ظرفیت 900 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 2 (ب)
1301واحد تولید آب میوه و کنسانتره صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1302واحد نانوایی صنعتی بیش از 3000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1303واحد تولید دوغ بدون گاز صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1304واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه سبزیجات و انواع مربا صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1305واحد تولید پکتین از پوست مرکبات صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1306واحد تولید نشاسته، گلوکز، مالتوز، لاکتوز، لولز و سوربیتول صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1307واحد نمک کولی (آسیاب نمک) صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1308واحد صنعتی تولید سرکه صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1309تولید فرآورده های گوشتی با شستشو و بدون کشتار (سوسیس و کالباس) صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1310واحد ذرت خشک کنی همراه با تأسیسات انبار و سیلو صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1311واحد خشک کردن غلات صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1312واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) تا ظرفیت 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1313واحد تولید پودر پنیر صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1314واحد تغلیظ آب پنیر صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1315واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا ظرفیت 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1316واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1317واحد تولید قند مایع تا ظرفیت 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1318واحد تولید آبلیمو و آبغوره صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1319واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1320واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1321واحد تولید پودر هویج صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1322واحد تولید توتون و تنباکو (میوه ای و سیگاری) صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1323واحد تولید مشتقات نشاسته (دکسترین سفید، زرد، نشاسته ژلونیه) صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1324به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1325واحد تولید کافئین از ضایعات چای صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1326واحد تولید عصاره جوانه گندم، جو، ذرت و پروتئین صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1327واحد ترمینال ضبط پسته شامل پوست کندن، شستشو، جدا کردن و خشک کردن صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1328به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1329واحد تولید سرکه از ضایعات خرما صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1330واحد تولید مکمل های غذایی- رژیمی صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1331تولید انواع مکمل غذایی انسان (غذایی و تقویتی) صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1332واحد تولیدی گلخانه ای جلبک کلرلا ولگاریس صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1333واحد تولید مکمل غذایی رژیمی بیش از 900 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 3 (ج)
1401واحد تولید آرد با شستشوی گندم صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1402واحد استحصال روغن زیتون صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1403واحد تصفیه روغن زیتون صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1404واحد تولید روغن ماهی صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1405واحد تولید روغن گیاهی بدون تصفیه برای مصارف طبی، صنعتی و خوراکی صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1406واحد تولید شیر و لبنیات پاستوریزه بیش از 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1407تولید انواع محصولات از توتون و تنباکو (سیگارت) صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1408واحد تولید نوشابه های غیرالکلی صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1409واحد تولید ماءالشعیر و عصاره مالت صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1410واحد تولید مخمر و خمیر مایه صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1411واحد تولید شیرخشک و غذای کودک صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1412واحد تولید و بسته بندی موادغذایی از قبیل کنسروماهی، کنسرو گوشت و لوبیا و غیره صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1413واحد تولید دوغ گازدار صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1414واحد تولیدی پودر تخم مرغ صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1415واحد تصفیه و بسته بندی روغن نباتی بدون عملیات روغن کشی صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1416واحد تولید خوراک میگو و ماهی با پودر آماده صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1417واحد تولید اسید سیتریک- پودر صدف صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1418واحد تولید روغن خام،‌کنجاله و لینتر پنبه بدون تصفیه روغن صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1419واحد تولید کره نباتی (مارگارین) صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1420واحد تولید قند مایع بیش از 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1421واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) با ظرفیت بیش از 6000 تن در سال صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1422واحد صنعتی نوشابه بر پایه عرقیات صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1423واحد تولید محرک های بیولوژیک رشد گیاه صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1424واحد تولید خوراک دام از جو، ذرت، تخم پنبه، کنجاله های کلزا، سویا، و سایر مواد خام کشاورزی (حذف شده) صنایع غذایی (1000)رده 4 (د)
1501واحد تولید روغن گیاهی همراه با تصفیه صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1502واحد تولید پودر استخوان صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1503واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژلاتین صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1504واحد تولید پودر ماهی صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1505کارخانجات تولید روغن نباتی صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1506واحد تصفیه شکر صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1507واحد بتا کاروتن صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1508واحد تولید روغن سویای اپوکسی و فرمیات سدیم با عملیات روغن کشی و تصفیه روغن صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1509واحد تولید روغن خام از دانه های گیاهی صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1510به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1511واحد تولید ژلاتین از استخوان صنایع غذایی (1000)رده 5 (ه)
1701مجتمع های بزرگ کشت و صنعت صنایع غذایی (1000)رده 7
1702کارخانجات بزرگ تولید قند و شکر صنایع غذایی (1000)رده 7
2101واحد قالی بافی، زیلو بافی و نمدمالی دستی و دست بافها صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2102شیرازه دوزی حاشیه موکب و فرش ماشینی صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2103جوراب بافی حداکثر سه دستگاه با تولید حداکثر (100 تن در سال) صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2104کشبافی و یریکوبافی، گردبافی، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه (تا 100 تن در سال) صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2105واحد تولید لباس و پوشاک حداکثر 30000 دست انواع لباس و پوشاک در سال صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2106تولید طناب نخی یا کنفی، تور ماهیگیری، قیطان، انواع نوار و روبان صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2107واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حلاجی یا با استفاده از پشم شیشه صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2108واحد چاپ پارچه به روش دستی (مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره) صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2109پارچه بافی دستی (غیرموتوری) صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2110واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2111واحد چله پیچی صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2112واحد تولید پرده کرکره عمودی از رول آماده پارچه ای صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2113واحد تولید عروسک پارچه ای تا ظرفیت 300 هزار عدد در سال صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2114واحد تولید الیاف پروپیلن صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2115واحد تولید وسائل ارتوپدی پارچه ای (مچ بند، زانو بند و ...) صنایع نساجی (2000)رده 1 (الف)
2201کشبافی و تریکو بافی، گردبافی با ظرفیت 100 تا 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2202واحد تولید موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2203واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2204جوراب بافی بیش از 3 دستگاه با بیش از یکصد تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2205واحد تولید انواع لباس و پوشاک بیش از 30000 دست در سال صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2206تولید تور تزئینی و پرده ای بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2207واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (الیاف مصنوعی، پنبه ای و ابریشمی) بدون رنگرزی تا حداکثر 600 تن صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2208حلاجی و تولید انواع کاموا بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2209زیپ سازی بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2210واحد حلاجی و ریسندگی پشم و الیاف مصنوعی تا 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2211واحد حوله بافی بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2212واحد بافندگی پارچه بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2213واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگبری و رنگرزی (مثقال خام و برزنت خام) صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2214واحد گونی بافی و کتانی (کنفی) صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2215واحد گونی بافی از الیاف مصنوعی (گونی پلی پروپیلن معروف به p.p) صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2216واحد تولید حصیر بافی پلاستیکی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2217واحد تولید لحاف تشک بالش صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2218پتوبافی بدون رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2219واحد تولید پارچه های ضد آب (بارانی شمعی) (بدلیل تکراری بودن حذف شده است) صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2220واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2221واحد تکمیل حرارتی پارچه (فیکسه) بدون عملیات شستشو و رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2222واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی بدون عملیات رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 2 (ب)
2301تولید تور تزئینی و پرده ای با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2302واحد رنگرزی گیاهی صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2303واحد چاپ پارچه به روش ماشینی صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2304واحدهای بازیابی ضایعات نساجی با شستشو (پارچه، نخ و الیاف) صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2305واحد شستشو و رنگرزی پر صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2306به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2307واحد حلاجی و ریسندگی پشم از 300 تن تا 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2308واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (مواد مصنوعی،‌ابریشمی، پنبه) بیش از 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2309کارخانجات پنبه پاکنی صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2310واحد تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2311به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2312واحد تولید تسمه های برزنتی صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2313واحد کشبافی (کش وراشل) بیش از 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2314واحد تولید الیاف پلی استر صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2315واحد تولید پنبه هیدروفل صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2316واحد سنگ شویی لباس صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2317واحد تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی با عملیات رنگرزی در فرآیند تولید صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2318واحد تولید و مونتاژ بلن صنایع نساجی (2000)رده 3 (ج)
2401واحد رنگرزی گیاهی بیش از 1000 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2402واحدهای تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2403واحد تولید برزنت با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2404واحد پشم شویی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2405واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو، رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2406واحد رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه (به صورت واحد مستقل) صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2407پتو بافی با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2408واحد حوله بافی با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2409واحد تولید نخ کاموا با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2410واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزی و استفاده از نخ آماده صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2411به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2412واحد حلاجی و ریسندگی و تولید انواع نخ (مواد مصنوعی- ابریشمی- پنبه) بیش از 600 تن در سال صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2413واحد تهیه پر بهداشتی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2414به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2415به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2416واحد تولید لایی و موکت صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2417واحد موکت بافی با رنگرزی صنایع نساجی (2000)رده 4 (د)
2501واحد تولید پلی پزاسیون پلی اکریل صنایع نساجی (2000)رده 5 (ه)
2502واحد تولید الیاف اکریلیک صنایع نساجی (2000)رده 5 (ه)
3101واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف،‌ دستکش، جلد چرمی و نظایر آن صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3102واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کلاه پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3103واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا 30000 جفت در سال صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3104واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا 30000 جفت در سال صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3105واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3106واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3107واحد چاپ روی چرم صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3108واحد تولید زین و یراق از چرم آماده صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3109واحد تولید توپهای ورزشی از چرم آماده صنایع چرم (3000)رده 1 (الف)
3201واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا 2 میلیون جفت در سال صنایع چرم (3000)رده 2 (ب)
3202واحد تولید نخ جراحی از روده پاک شده (نخ کات کوت) صنایع چرم (3000)رده 2 (ب)
3203کارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده صنایع چرم (3000)رده 2 (ب)
3204واحد تولید کفش نیمه اتوماتیک صنایع چرم (3000)رده 2 (ب)
3301واحد تولید کفش ماشینی بیش از 2 میلیون جفت در سال صنایع چرم (3000)رده 3 (ج)
3302واحد تولید چرم بازیابی شده از ضایعات چرمسازی صنایع چرم (3000)رده 3 (ج)
3303واحدهای سورت روده (روده پاک شده) به صورت واحد مستقل صنایع چرم (3000)رده 3 (ج)
3304واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از ضایعات چرم صنایع چرم (3000)رده 3 (ج)
3305واحد تولید کفش ایمنی از چرم مصنوعی (لاستیکی) بصورت دستگاه تزریقی صنایع چرم (3000)رده 3 (ج)
3401واحد پرداخت و تکمیل چرم (به صورت واحد مستقل) صنایع چرم (3000)رده 4 (د)
3402واحدهای رنگرزی پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل) صنایع چرم (3000)رده 4 (د)
3403واحد تولید چرم مصنوعی با استفاده از مواد اولیه صنایع چرم (3000)رده 4 (د)
3404واحد انبار پوست، روده و نمک سود کردن صنایع چرم (3000)رده 4 (د)
3501واحدهای دباغی، سالامبورسازی، چرم سازی، روده پاکنی، زهتابی صنایع چرم (3000)رده 5 (ه)
3502واحد تولید چرم از پوست آبزیان صنایع چرم (3000)رده 5 (ه)
4101واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4102واحد تولید پاکت خواربار و مراسلات و مشابه آن صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4103واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4104واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4105واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4106واحد صحافی و چاپخانه های ساده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4107واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4108واحدهای نجاری و خراطی بدون الوارسازی صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4109واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4110واحد تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از ورق آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4111واحد تولید انوع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4112تولید محصولات ساخته شده از نی و حصیر و سبدبافی از الیاف گیاهی صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4113واحد بسته بندی دستمال و محصولات مشابه با استفاده از کاغذ آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4114واحد پرس کاری و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4115واحد تولید قایقهای چوبی و بلم تا 300 دستگاه در سال صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4116واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4117واحد تولید کلاسور و زونکن از مقوای آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4118واحد تولید سازهای سنتی صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4119واحد تولید کپسول مومی کیک از کاغذ آماده صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4120واحد تولید مصنوعات چوبی ساخته شده از MDF تا 9000 مترمربع در سال صنایع سلولزی (4000)رده 1 (الف)
4201کارگاههای لیتوگرافی، زینگ سازی و عکاسی (به صورت واحد مستقل) صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4202چاپخانه های بزرگ توأم با واحدهای لیتوگرافی، ‌عکاسی و زینگ سازی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4203واجد جعبه سازی چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4204واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4205واحد چوب بری از الوار آماده صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4206واحد تولید زهوار صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4207واحد تولید پوشال کولر صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4208واحد تولید قایقهای چوبی بیش از 300 دستگاه در سال صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4209واحد تولید لنجهای چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4210واحد رنگ آمیزی مبلمان و سایر لوازم چوبی خانگی و اداری (به صورت مستقل) صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4211واحد مدادسازی با استفاده از مغز آماده صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4212واحد تولید ورق کارتن از کاغذ آماده صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4213واحد نصب بالابر و تعمیر شناورهای دریایی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4214واحد تولید خاک ضدعفونی شده (بیت موس از خورده چوب) صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4215واحد بسته بندی ضایعات کاغذ و کارتن با استفاده از یک دستگاه برش و پرس صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4216واحد تولید عکس برگردان صنعتی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4217واحد تولید پاکت گچ و سیمان صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4218واحد چاپ نوار پارچه ای و کاغذ چسب دار صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4219واحد تولید اسکاچ ظرفشویی صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4220تولید ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی از رول کاغذی آماده صنایع سلولزی (4000)رده 2 (ب)
4301واحد تولید نئوپان صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4302واحد تخته لا صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4303واحد تولید تخته سخت صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4304واحد تولید پارکت چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4305واحد تولید روکش چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4306واحد چوب خشک کنی (به صورت واحد مستقل) صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4307واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4308واحد مداد سازی (با خط تولید مغز مداد) صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4309واحد تولید لایه های چوبی (لایه زنی) صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4310واحد تولید رول لینتر آلفا سلولز از سلولز سفید صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4311واحد تولید کاغذهای کربن لس، گرافیت، گلاسه و ... صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4312واحد تولید چوب مصنوعی با ظرفیت 300 تن در سال صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4313واحد تولید لایه های چوبی (لایه زنی) صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4314واحد تولید پنبه هیدروفیل تا 300 تن در سال صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4315واحد تولید ظروف یکبار مصرف از مواد پوسیدنی گیاهی صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4316واحد تولید انواع عایقهای الکتریکی (سلولزی و رزینی) صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4317واحد تولید لیوان مقوایی صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4318واحد تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگلاس صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4319تولید ظروف یکبار مصرف با اختلاط مواد تشکیل دهنده پلیمر زیست تخریب پذیر صنایع سلولزی (4000)رده 3 (ج)
4401واحد تولید کاغذ گرافت و مقوا از خمیر آماده صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4402واحد تولید دستمال کاغذی و محصولات مشابه با استفاده از خمیر آماده صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4403واحد تولید ذغال چوب صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4404واحد تولید فیبر استخوابی و فورمیکا صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4405واحد تصفیه، پالایش و عمل آوری لینتر پنبه صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4406واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از 300 تن در سال صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4407واحد چوب بری و تولید الوار از تنه درختان صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4408واحد تولید تخته سخت از خرده چوب صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4409واحد تولید شانه تخم مرغ صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4410واحد تولید بریکت ذغال سنگ صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4411واحد تولید ذغال پرس شده صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4412واحد کبریت سازی صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4413واحد تولید صرفاً مقوا،‌ از چوب، نی، کاه و غیره (با استفاده از خط تولید مداربسته) صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4414واحد تولید قطعات خانه های پیش ساخته چوبی صنایع سلولزی (4000)رده 4 (د)
4501واحد تولید کاغذ مقوا از کاغذ باطله صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4502واحد فیبرسازی صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4503واحد شباع تراورس و تیرچوبی صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4504واحد تولید کاغذ از چوب یا نی یا کاه و غیره صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4505واحد تولید مقوا از ضایعات کشاورزی صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4506واحد تولید انواع خمیر کاغذ (الیاف بلند) صنایع سلولزی (4000)رده 5 (ه)
4601واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کاغذ صنایع سلولزی (4000)رده 6 (و)
4602مجتمع تولید محصولات تجزیه پذیر گیاهی صنایع سلولزی (4000)رده 6 (و)
4603مجتمع های تولید چوب و کاغذ صنایع سلولزی (4000)رده 6 (و)
4701****** صنایع سلولزی (4000)رده 7
5101واحد قلمزنی انواع فلزاتصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5102واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5103واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5104واحد تولید کانال کولر، لوله بخاری (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5105واحدهای طراحی، مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5106 واحدهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کنصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5107واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آمادهصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5108واحد تولید اتصالات هیدرولیک (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5109واحد طراحی، مونتاژ کولر اتومبیلصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5110واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوزصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5111واحد تولید ترموستاتصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5112واحد مونتاز سردخانه با ظرفیت 300 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5113واحد برش صفحات آهن استیل با سه دستگاه برش (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5114واحد تولید قفس حیوانات (بدون ریخته گری و آبکاری)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5115واحد تولید منبع انبساط دو جداره (بدون ریخته گری و آبکاری) (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5116واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات آتش نشانی (صرفاً در کاربری کارگاهی)صنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5117واحد مونتاژ پرده کرکره فلزی از ورق آمادهصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5118واحد مونتاژ باسکول و ترازوصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5119واحد مونتاژ کمک فنرصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5120مونتا‌ژ کمربند ایمنیصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5121واحد طلاسازیصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5122واحد طراحی و مونتاژ‌ کیسه ایمنی هوای خودرو ( Air bag ) در حد مونتاژصنایع فلزی (5000)رده 1 (الف)
5201واحد تولید میز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابع فلزیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5202واحد تولید مخازن کوچک مایعات، حلب بهداشتی،‌ قوطی، کنسروصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5203واحد تولید دکمه و نشان و علایم فلزی بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5204واحد تراشکاری، قطعه سازی، قالب سازی و میلنگ تراشی بیش از 3 دستگاهصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5205واحد تولید ماشین آلات و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب بدون ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5206واحد تولید ابزار ورزشی بدون ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5207واحد تولید لوازم فلزی برقی بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5208واحد تولید انواع فیلترهای روغنصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5209واحد تراشکاری و مونتاژ شیرآلات بدون آبکاری و ریخته گری و پولیشکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5210واحد تولید سوزن دوخت کلیپس و سنجاقصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5211واحد مونتاژ روروئک و کالسکه بچهصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5212واحد تولید حفاظ فلزی خانگی و صنعتیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5213واحد چاپ روی فلزاتصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5214واحد مونتاژ‌ پایه دوربین عکاسی بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5215واحد طراحی، مونتاژ قالب و قطعات صنعتیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5216واحد تولید هیترهای صنعتی و دستگاه شویندهصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5217واحد طراحی مونتاژ صندلی دندانپزشکی بدون آبکاری و ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5218واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5219 واحد تولید میخ پرچ و پیچ، مهره، واشر فلزی، کربی، سوزن ته گرد و کلیپسصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5220واحد تولید پیش خوان فلزیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5221واحد تولید انواع فنرصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5222واحد کشش مفتولصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5223واحد تولید درب فلزی شیشه های مواد غذاییصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5224واحد تولید سیم گاز و سیم کلاجصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5225واحد تولید انواع واشر فلزیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5226واحد شناور بنزین و گازوئیل و درجه داخل باک و تلمبه سه گوشصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5227واحد تولید ابزارآلات بناییصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5228واحد برش صفحات آهن و استیل بیش از سه دستگاه برشصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5229واحد تولید اجاقهای جیبی (بدون کوره ذوب)صنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5230واحد تولید جواهرآلات از فلزات قیمتی با عملیات ذوب با کوره دستیصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5231واحد تولید کفی تریلی بدون کوره ذوب، ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5232واحد تولید پانلهای ساختمانی فلزی با فوم پلی استایرن آمادهصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5233واحد تولید تیرچه فلزی تا 900 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5234واحد خم کاری آهن آلاتصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5235واحد پرسکاری تا ظرفیت 900 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5236واحد تولید فیلتر روغن (خودرو) به ظرفیت 500 هزار عدد در سالصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5237واحد ساخت دستگاه تولید هیپوکلریت سدیمصنایع فلزی (5000)رده 2 (ب)
5301واحد تولید ماشینهای جوجه کشیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5302واحد تولید لوازم فلزی برقی با آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5303واحد تولید لوله های خرطومی فلزی با استفاده از ورق آماده و بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5304واحد تولید ادوات و ماشین آلات کشاورزیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5305واحد تولید قفل و لولا و یراق آلاتصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5306واحد تولید کارد و چنگال و قاشق و ظروف استیلصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5307واحد تولید چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5308واحد تولید انواع سماور و انواع چراغ نفتیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5309واحد تولید زه آلات اتومبیل صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5310واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابستهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5311واحد ریخته گری به روش دایکا ست و القاییصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5312واحد بازیابی فلزات قیمتیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5313واحد تولید سوزن، میل بافندگیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5314واحد تولید ظروف تفلونصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5315واحد تولید ظروف آلومینیومیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5316واحد تولید نشان و علایم فلزی با آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5317واحد تولید کنتور آب و گاز و شیرآلات برنجیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5318واحد تولید لوازم خانگی بدون‌ آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5319واحد تولید ماشین آلات سبکصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5320واحد طراحی، مونتاژ‌ دوچرخه و موتورسیکلتصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5321واحد تولید سیم لحیمصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5322واحد تولید شومینه کرم و برنزصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5323واحد تولید فرقونصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5324واحد تولید سم پاش تراکتور بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5325واحد تولید نوار نقالهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5326واحد تولید دستگاههای خشک کن محصولات کشاورزیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5327واحد تولید بلبرینگ بدون استفاده از عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5328 واحد تولید پمپهای گازوئیل و انژکتور خودروهای سبک و سنگینصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5329واحد تولید قالب فلزی بتونصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5330واحد ساخت، ماشین آلات تولید بردهای الکترونیکصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5331واحد ساخت قفسهای فلزی اتوماتیک مرغ تخم گذارصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5332واحد تولید قطعات تفنگ شکاری بادیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5333واحد تولید سیبک خودروهای سبک و سنگینصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5334واحد تولید اگزوزصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5335واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5336واحد مونتاژ رادیاتور اتومبیل از قطعات آمادهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5338واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5339واحد تولید سردخانه آناتومیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5340واحد تولید خم کن و قیچی برقیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5341واحد تولید محفظه اگزوزصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5342واحد تولید اتصالات جوشی گاز بدون ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5343واحد طراحی، مونتاژ جک کمپرسیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5344واحد تولید تیرهای فلزی لوله های آب و برقصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5345واحد تولید شافت و غلاف و پمپ بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5346واحد تولید کوره های ذوب برقی بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5347واحد تولید درافینگ نقشه کشیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5348واحد تولید تیغ یکبار مصرفصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5349واحد تولید بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کلاج بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5350واحد تولید مخازن متحرک و هواییصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5351واحد تولید سولهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5352واحد تولید اوایل پمپ تراکتور بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5353واحد تولید پروفیل آلومینیوم به روش پرس اکستروژن (فشاری)صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5354واحد تولید قوطی رب، کنسرو بدون بشکه سازیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5355واحد تولید سقفهای فلزی پیش ساخته (خرپایی)صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5356واحد تولید دیسک و صفحه کلاچ انواع خودرو بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5357واحد طراحی، مونتاژ آب مقطرگیری، هیتر آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچری جوجه کشی توامصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5358واحد طراحی و مونتاژ دستگاههای سنگ شکن بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5359واحد طراحی و مونتاژ پمپ خلاء بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5360واحد تولید خشک کن لباسصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5361واحد طراحی و مونتاژ تجهیزات سیلو و آسیاب آرد کارخانه سیمانصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5362واحد طراحی و مونتاژ کمپرسورهای تخلیه سیمانصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5363واحد طراحی و مونتاژ سیلندرهای بادیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5364واحد تولید سوخت پاش بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5365واحد طراحی و مونتاژ پروژکتور بزرگ سینماییصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5366واحد طراحی و مونتاژ مبدل های حرارتی بدون هرگونه عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5367واحد تولید انواع سردخانه بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5368واحد تولید تاوه نان پزی و استانبولیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5369واحد فرمولاسیون بیتومن انامل، بیتومن مادیفایدصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5370واحد تولید دامپر، میکسراتومیکسر، بتونیر بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5371واحد تولید دینام جوش بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5372واحد تولید ونتیلاتورصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5373واحد تولید موتور،‌گیربکس، دیفرانسیل بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5374واحد طراحی و مونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواسازی بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5375واحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5376واحد تولید پرده کرکره فلزیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5377واحد طراحی و مونتاژ ماشین آلات تولید دستکشصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5378واحد تولید زنجیر سفت کن اتومبیل بدون عملیات ریخته گری و کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5379واحد تولید سیلندر تراش موتورسیکلت بدون عملیات ذوبصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5380واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی بدون ریخته گری و‌ آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5381واحد تولید لوله های فولادی درزدار بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5382واحد تولید لوازم التحریر فلزی (پرگار، ماشین دوخت، پانچ و ...)صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5383واحد تولید انواع زهوار درب و پنجره های فلزی بدون عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5384واحد تولید یونیت دندانپزشکیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5385واحد تولید الکترود جوشکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5386واحد تولید هیتر و چیلر جذبصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5387واحد تولید کلید خام با آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5389 واحد رنکاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک، فسفاته، چربی زدائیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5390مونتاژ موتورسیکلت چهار زمانهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5391 واحد تولید پدال آب (شیر پدالی) پمپ تزریق مواد شیمیایی و آبمیوه گیری برقیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5392واحد تولید چرخ دنده تا ظرفیت 1000 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5393واحد تولید پمپ آب خودروصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5394واحد عملیات قطعات صنعتی با کوره الکتریکیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5395واحد تولید فیلتر پرسصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5396واحد تولید ماشین آلات استخراج سلولز از کاه بدون ریخته گری صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5397واحد تولید اتاقک انواع خودروهای سبک بدون آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5398واحد تولید پمپ سه فاز بدون ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5399واحد تولید ژگلاتورهای صنعتی گاز بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/1 واحد تولید ابزارهای جراحی و لوازم فلزی ارتوپدیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/2واحد تولید آبگرمکن های بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/3واحد تولید انواع پروفیل از رول آماده بدون ریخته گری، آبکاری و رنگ کاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/4واحد تولید سیم جوش حلقه ای (گازی)صنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/5واحد تولید ورق کرکره از رول آماده و فنر تسمه ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/6واحد نورد مس با کوره تابشی تا ظرفیت 1000 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/7 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/8واحد تولید بالشتک استارت اتومبیلصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/9واحد تولید انواع دریل ستونی نمره 16، 22، 32 میلصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/10واحد تولید سقف های فلزی پیش ساختهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/11واحد تولید کلید از فلزات معمولیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/12واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/13واحد رنگ کاری فلزات در حد کوره حرارتی کوچک، فسفاته و چربی زداییصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/14واحد تولید کلاه ایمنی موتورسیکلتصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/15واحد تولید منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانیزه و کوره ذوبصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/16واحد تولید بالانس رینگ و لاستیکصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/17واحد تولید شمع موتور اتومبیلصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/18واحد تولید دستگاه ضدعفونی کننده محصولات نباتی بدون کوره ذوب و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/19واحد تولید قطعات فرغون و پمپ هواصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/20 واحد تولید گیربکس و کلید سکسیونر فشار قویصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/21طراحی و مونتاژ اجاق گاز کابین دارصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/22تولید فویل آلومینیوم به روش نورد گرمصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/23به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/24واحد تولید ایربک خودرو بدون عملیات آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/25به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/26واحد تولید انواع فنر تا ظرفیت 900 تن در سال با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/27واحد تولید یخچال ویترینیصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/28واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیمصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/29به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5300/30واحد تولید انواع قطعات دوچرخهصنایع فلزی (5000)رده 3 (ج)
5401واحد تولید انواع سیلندرهای گازصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5402واحد رادیاتور سازیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5403واحد تولید قطعات آلومینیومیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5404واحد تولید فنر وسایط نقلیهصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5405واحد ابزارسازیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5406واحد تولید کمک فنرصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5407واحد تولید قوطی و بشکهصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5408واحد تولید دیگهای بخارصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5409واحد تولید لوازم خانگی با لعابکاری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5410واحد ذوب و ریخته گری کلیه فلزاتصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5411واحد تولید گاز صندوقصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5412واحد تولید دستگاههای زباله سوز و لاشه سوزصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5413واحد گالوانیزه فلزات (حرارتی) و آنادایزینگصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5414واحد تولید انواع گیربکس صنعتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5415واحد تولید سم پاش تراکتور با ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5416واحد تولید پروفیل آلومینیوم با ذوب و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5417واحد تولید لوله های خرطومی با آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5418واحد تولید چراغ خودرو شامل شیشه، کاسه و لوازم پلاستیکیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5419واحد تولید خانه های پیش ساخته ثابت و سیار چوبی و فلزیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5420واحد نورد آلومینیومصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5421 واحد تولید پمپهای گازوئیلی و انژکتوری خودروهای سبک و سنگینصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5422واحد تولید ماشین آلات موزائیک سازیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5423واحد تولید قطعات سولهصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5424واحد تولید باسکول با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5425واحد تولید مشعل و پمپ سه فاز با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5426واحد تولید پمپهای بزرگ و توربینهای آبی با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5427واحد تولید جک کمپرسی، با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5428واحد تولید لوله های مسی با کوره القاییصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5429واحد تولید کاربراتورصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5430واحد تولید شافت و غلاف به پمپ با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5431واحد تولید سیستم حفاظت کاتدیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5432واحد تولید جرثقیل پشت کامیونصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5433واحد تولید ساخت پرس کشش هیدرولیکصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5434واحد تولید اویل پمپ تراکتور با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5435واحد تولید تسمه میلگرد، پروفیل مسی، برنجی به روش پرس اکستروژنصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5436واحد تولید دستگاههای سنگ شکن با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5437واحد ساخت پمپ خلاء با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5438واحد تولید اتصالات فولادی (زانویی) با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5439واحد تولید پروژکتور بزرگ سینمایی با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5440واحد توالید کاربراتور گازسوز با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5441واحد طراحی و مونتاژ ماشین راهسازیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5442واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5443واحد تولید انواع مخازن تحت فشارصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5444واحد تولید لوله های مسی با کوره القاییصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5445واحد تولید پروفیل و لوله آهنیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5446واحد تولید موتور،‌ گیربکس،‌ دیفرانسیل با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5447واحد طراحی و مونتاژ کندانسور چیلر و پکیج و هواسازی با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5448واحد تولید قطعات پودری فلزات با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5449واحد تولید کلمپ راه آهنصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5450واحد تولید ورق مشبکصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5451واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور با ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5452واحد تولید تجهیزات کمک آموزشی با ریخته گری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5453واحد تولید دستگاه های آزمایشی مکانیک خام با عملیات آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5454واحد تولید دیسک و صفحه اصحکاکی به روش ریخته گری پودرصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5455واحد پرس کاری انواع قطعات ماشینهای سواری و صنعتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5456واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5457واحد تولید سند بلاستصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5458واحد تولید منبع انبساط دو جداره با کوره ذوب و حرارتی و آبکاری و گالوانیزهصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5459واحد تولید قطعات آسانسور با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5460واحد ساخت ماشین آلات آجر ماشینی با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5461واحد تولید قطعات آلومینیومی سیستم های آبیاری تحت فشارصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5462واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5463واحد تولید قطعات ظریف فلزیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5464واحد تولید کفشک های سمبه ماتریس پلاستیک و دایکاست میلهصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5465واحد آنالیز قطعات فولادی با عملیات حرارتی و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5466واحد تولید مشعل صنعتی با عملیات ریخته گری و‌آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5467عملیات حرارتی قطعات صنعتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5468واحد تولید مته فولادی بدون عملیات ذوب و ریخته گری و با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5469واحد تولید پیستون و قطعات آن با عملیات حرارتی کوره الکتریکیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5470واحد تولید سرب صیادیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5471واحد تبدیل کویلهای فولادی به ورق به عملیات ریخته گری، ذوب، سخت کاری و آبکاریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5472واحد تولید ورق روی، ورق برنج، و پودر روی از شمش تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5473واحد کشش مفتول آهنی با استفاده از کوره حرارتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5474واحد ذوب با کوره تابشی تا ظرفیت 300 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5475 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5476واحد تولید میل لنگ سواری با عملیات ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5477 واحد تولید دریل و ماشین مخصوص با عملیات ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5478 واحد تولید روی به روش پایر و متالوژیک- هیدرومتالوژیکصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5479واحد تولید چترهای ابری و بارانی با آبکاری بدون ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5480واحد تولید رینگ خودرو (سواری)صنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5481واحد قالبسازی به روش الکتروفرمینگ بیش از 300 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5482واحد تولید آهن ربا دائم و موقت با کوره حرارتیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5483به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5484به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5485واحد متالوژی پودر فلزات رنگین تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5486واحد اکسید آهن تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5487واحد تولید سیلندر گاز خودروصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5488واحد رنگ کاری پودری (الکترواستاتیک) با کوره پخت و عملیات چربی گیری و شستشوصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5489واحد دتولید قطعات شناورهای دریاییصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5490به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5491واحد دتولید ایربک خودرو با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5492به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5493واحد تولید کمربند ایمنی با عملیات کوره ای و ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5494واحد تولید کانکس فلزی و محصولات جانبیصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5495به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5496تولید اجزاء و قطعات شناورهای دریاییصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5497واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عملیات کوره ایصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5498به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 4 (د)
5501واحدهای ریخته گری از کابل و باطری کهنهصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5502واحد ساخت موتورسیکلت و دوچرخهصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5503واحد تولید لیفت تراک و دامپر و تیلر صنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5504واحد تولید اطاق وسایط نقلیه سنگینصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5505واحد تولید اطاق مینی بوس، کانتینر و غیرهصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5506واحد تولید روتاری موبیل (دستگاه حفاری)صنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5507واحد تولید میلگرد فولادی بدون عملیات ذوبصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5508واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتیصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5509واحد تولید شمش روی به روش الکترولیزصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5510واحد تولید قطعات بدنه وسائط نقلیهصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5511 واحد تولید قطعات صنعتی و خانگیصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5512واحد تولید پروفیل آلومینیوم رنگیصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5513واحد تولید تسمه بافته شده از سیم (استیل کورد)صنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5514واحد تولید شمش روی به صورت تبخیریصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5515به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5516تولید کامیونت نیمه سنگین با موتور دیزلیصنایع فلزی (5000)رده 5 (ه)
5601کارخانجات تولید ژنراتورهای نیروگاهیصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5602کارخانجات ساخت موتورهای دیزلی سنگینصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5603کارخانجات ساخت الکتروموتورهای سنگینصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5604کارخانجات ساخت پرسهای سنگینصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5605کارخانجات ساخت ماشین ابزارهای سنگینصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5606واحد تولید شمش منیزیمصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5607واحد تولید شمش روی به روش الکترولیزصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5608واحد تولید شمش روی به روش بایر و متالوژی از کنسانترهصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5609کارخانجات ساخت پمپ های بزرگصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5610واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفیت 100 هزار تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5611 واحد تولید پوشش لوله های پلی اتیلن و اپوکسی در داخل لوله های فلزیصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5612واحد تولید ورقصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5613واحد تولید خمیر الکترود صنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5614واحدهای تولید وسایط نقلیه سنگین مثل اتوبوس، کامیون و تراکتورصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5615واحدهای تولید ماشین آلات سنگین راهسازی،‌ کشاورزی و غیرهصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5616واحد تولید تانکر، تیلر و اطاقصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5617واحد تولید وسایط نقلیه سبک (وانت سواری)صنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5618واحد فرآوری و تولید فلز استرانسیومصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5619واحد تولید سازه های دریاییصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5620 واحد تولید ناودانی،‌نبشی آهنی، میلگرد و ورق فولادی سیاهصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5621واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن، نیکل، تنگستن با عملیات کوره ای و ذوبصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5622تولید لوله های اسپیرال (درزجوش)صنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5623مراکز اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین با عملیات ذوب و ریخته گریصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5624واحد تولید شمش فولاد آلیاژی (بیلت)صنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5625احداث کارگاههای کشتی سازی و تعمیر شناورهای دریایی و همچنین لنج های فایبرصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5626مجتمع صنف پروفیل و درب و پنجره سازانصنایع فلزی (5000)رده 6 (و)
5701کارخانجات ذوب و نورد فلزات با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سالصنایع فلزی (5000)رده 7
5702 کارخانجات تولید کشتی و شناورسازی صنایع فلزی (5000)رده 7
5703 کارخانجات تولید واگن قطار (استقرار در داخل شهرکهای صنعتی بلامانع می باشد) صنایع فلزی (5000)رده 7
5704 طراحی و مونتاژ هواپیما (استقرار در داخل شهرک های صنعتی بلامانع می باشد) صنایع فلزی (5000)رده 7
5705 کارخانجات ذوب مس صنایع فلزی (5000)رده 7
5706 واحد تولید گندله سنگ آهن صنایع فلزی (5000)رده 7
5707مجتمع صنعتی بیش از 5 هکتار (استقرار در داخل شهرک های صنعتی بلامانع می باشد)صنایع فلزی (5000)رده 7
5708 واحد تولید ناودانی، نبشی آهنی و ورق فولادی سیاه صنایع فلزی (5000)رده 7
5709 کارخانجات بزرگ قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب، ریخته گری و آبکاری صنایع فلزی (5000)رده 7
5710 کارخانجات فرآوری طلا صنایع فلزی (5000)رده 7
6101واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6102واحد تولید آینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6103واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی (صنایع دستی) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6104واحد تولید پودر جوشکاری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6105واحد تولید کنتاکت لنز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6106واحد تولید بتون آماده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 1 (الف)
6201به ردیف 6106 منتقل می شود صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6202واحد تولید تیرچه و بلوک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6203واحد تولید موزائیک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6204واحد سیگمنت سنگبری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6205واحد تولید بلوک سیمانی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6206واحد تولید مصنوعات گچی، گچ طبی، قالب گچی از گچ آماده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6207واحد تولید لوله های بتنی تا قطر 60 سانتی متر صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6208واحد تولید کاشی معرق و لعابی کمتر از 100 هزار مترمربع صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6209واحد تولید تیربتونی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6210واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) تا ظرفیت 500 هزار تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6211واحد تولید تیرچه فلزی، بلوک سقفی و بلوک دیواری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6212واحد تولید ملات خشک تا ظرفیت یک میلیون تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6213واحد تولید شیشه دوجداره از شیشه آماده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 2 (ب)
6301واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6302واحد کوزه گری و تولید مصنوعات سفالی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6303واحد چینی سازی تا 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6304واحد تولید سنگ آسیاب، سنگ ساب، سنگ سمباده، کاغذ سمباده و ساینده ها صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6305واحد لعاب فلز و سرامیک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6306صدف کوبی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6307واحد تولید شیشه اتومبیل، شیشه ایمنی و نسوز و آئینه تا 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6308واحد تولید پانل و دیوار پیش ساخته گچی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6309واحد تولید خانه های پیش ساخته بتنی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6310واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (حداکثر تا ظرفیت 1000 تن در سال) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6311واحد تولید شیشه عینک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6312واحد تولید پانلهای سیمانی و نی فشرده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6313واحد تولید آجر سیمانی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6314واحد تولید کاشی و سرامیک تا 100 هزار مترمربع در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6315واحد تولید بلوکهای بریده شده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6316واحد سنگ کوبی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6317واحد سنگبری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6318واحد تولید عایقهای ساختمانی (ایزوگام) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6319واحد تولید لنت ترمز تا ظرفیت 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6320واحد بسته بندی سیمان با پاکت آماده و مجهز به ماشین آلات اتوماتیک و فیلتر هوا صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6321واحد تولید شیشه رفلکس صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6322به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6323واحد تولید شیشه دوجداره صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6324به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6325واحد تولید تراورس بتونی راه آهن صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6326تولید خانه های پیش ساخته کامپوزیتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6327واحد مصنوعات سنگی (سنگهای آنتیک) تا ظرفیت سالانه 9000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6328واحد تولید ملات خشک با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6329واحد تولید سنگهای تزیینی از سنگ مرمر صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6330احداث انبار سنگ با سنگ کوبی و سنگ بری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6331واحد تولید سرامیک های شیشه ای و ظروف شیشه ای تزئینی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6332واحد تولید بتن سبک گازی (هبلکس) با ظرفیت 500 هزار تا یک میلیون تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6333واحد ماسه شویی و دانه بندی شن و ماسه بدون سنگ شکن صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 3 (ج)
6401واحد تولید گچ صنعتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6402واحد چینی سازی بیش از 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6403واحد تولید کاشی و سرامیک با ظرفیت بیش از 100 هزار مترمربع در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6404واحد تولید پوکه های صنعتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6405واحد تولید آجر هوفمن صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6406واحد تولید آجر ماشینی و آجرنما صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6407واحد تولید خاک چینی و سرامیک با مواد اولیه تولید خاک چینی و سرامیک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6408واحد تولید پرلیت صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6409واحد تولید ماسه ریخته گری صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6410واحد ماسه شویی و دانه بندی با سنگ شکن صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6411واحد تولید سیپورکس صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6412واحد تولید پشم و الیاف شیشه صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6413بلورسازی با استفاده از ذوب خرده شیشه صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6414واحد تولید آجرهای سیلیسی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6415واحد مقره سازی و قطعات سرامیکی (بیش از 1000 تن در سال) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6416واحد تولید پشم سنگ صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6417واحد تولید بطری شیشه ای از خرده شیشه صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6418واحد تولید آجر ماسه آهکی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6419واحد شیشه سازی با کوره ذوب کمتر از 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6420واحد تولید فرآورده های قیر و امولسیون صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6421واحد تولید آجرپرسی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6422واحد تولید خاک رس کیسه ای صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6423واحد فرآورده های تیتانیوم صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6424واحد تولید آجرنما صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6425واحد دانه بندی ذغال سنگ صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6426واحد دانه بندی سنگ آهن صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6427واحد تولید کاشی معرق و لعابی بیش از 100 هزار مترمربع در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6428واحد تولید بلور لوستر از شمش شیشه آماده تا ظرفیت 5000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6429واحد تولید ظروف کریستال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6430واحد تولید کنسانتره تفلیس صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6431واحد تولید الیاف شیشه و منسوجات با عملیات کوره ذوب صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6432واحد تولید ترموکویل، نمونه بردار،‌ اکسیژن و کربن لانس، سابلانس، کربن کاپ، لنس دمشی و مکشی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6433واحد تولید گلوله های سیلیسی دوار تا ظرفیت 12000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6434واحد تولید قطعات نسوز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6435واحد تولید سنگ مهندسی تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6436واحد تولید ساروج صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6437واحد تولید لوله های سیمانی سبک با الیاف مصنوعی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6438واحد تولید بتن سبک گازی با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6439واحد تولید بلوکهای بتن سبک هودار (سیپورکس) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6440واحد تولید آجر و بلوک سفالی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6441 واحد تولید بلوک تیغه ای و بلوک سقفی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6442واحدهای تولید آجرفشاری و آجرماشینی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 4 (د)
6501واحد تولید آجر نسوز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6502واحد تولید شیشه با کوره ذوب بیش از 1000 تن در سال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6503واحد تولید پودر صنعتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6504واحد تولید گچ آهک به روش سنتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6505واحد تولید آجر سنتی (دستی) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6506واحد تولید پودر سیلیس صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6507واحد تولید گچ و آهک با ظرفیت حداکثر تا 500 تن در روز (صنعتی) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6508واحد تولید آسفالت (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6509واحدهای تولید شن و ماسه با سنگ شکن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6510واحد رنگ زدایی و عایق کاری لوله های گاز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6511واحد تولید پودر میکا صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6512واحد دانه بندی سنگ آهن با سنگ شکن (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6513واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه ساز (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6514واحد دانه بندی سنگ با سنگ شکن (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6515واحد آسیاب سنگ گوگرد (رعایت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6516واحد تولید ورقهای نسوز صنعتی (واشرهای مفاصل اگزوز اتومبیل و نظایر آن) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6517واحد دانه بندی سیلیس و تغلیظ (رعایت فاصله 300 متر با باغات مثمر ) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6518واحد ذغال شویی ذغال سنگ صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6519واحد تولید پرلیت منبسط شده و قطعات پرلیتی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 5 (ه)
6601کارخانه تولید سیمان فوندو (نسوز) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6602کارخانجات صنعتی تولید آجر سفالی، بلوک سفالی صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6603واحد تولید انواع سفال صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6604واحد تولید دولومیت یک (مواد نسوز) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6605واحد تولید انواع مقاطع فلزی گالوانیزه و پانلهای پوشش فایبر سمنت صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6606واحد تولید پودر میکرونیزه آهک صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6607واحد تولید آهک هیدراته صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6608واحد تولید سیمان خاکستری از کلینکر آماده صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6609 واحد تولید گچ یا آهک صنعتی با ظرفیت500 تا1000تن در روز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 6 (و)
6701 کارخانجات سیمان (رعایت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر) صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 7
6702 کارخانجات گچ صنعتی و آهک بیش از 1000 تن در روز صنایع کانی غیرفلزی (6000)رده 7
7101واحد تولید آب مقطر صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7102واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان (با استفاده از رول آماده) صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7103واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7104واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7105واحد تولید درب و پنجره پلاستیکی از پروفیل آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7106 واحد مونتاژ محصولات پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7107 واحد مونتاژ قطعات پلاستیکی خودرو صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7108واحد تولید دندان مصنوعی تا ظرفیت 50 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7109 واحد تولید مفاصل مصنوعی بدن، لگن مصنوعی و غیره صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7110واحد مونتاژ سمپاش صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7111واحد بسته بندی سود آگاستیک صنایع شیمیایی (7000)رده 1 (الف)
7201واحد تولید انواع بتونه صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7202واحد تولید واکس و شمع صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7203واحد تولید مواد جلای فلزات صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7204 واحد تولید مرکب و جوهر تحریر، چاپ و پلی کپی از ترکیب و اختلاط صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7205واحد تولید بیکربنات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7206واحد تولید مواد پاک کننده (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7207واحد تولید کیت های آزمایشگاهی از مواد اولیه آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7208واحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولید بطی پلی اتیلن صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7209واحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط کش، گونیا و غیره از مواد پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7210واحد تولید لاک غلط گیری "پایه آبی" صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7211واحد تولید نخ، طناب و تسمه نایلونی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7212واحد تولید رنگ ساختمانی با حلال آلی (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7213 واحد تولید اشیاء و لوازن پلاستیکی به صورت تزریقی و بادی از مواد آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7214واحد تولید رول نایلون و نایلکس از مواد اولیه صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7215واحد تولید خمیر و ظروف B.M.C (جانشین ملامین) صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7216واحد تولید اسباب بازی پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7217واحد تولید فیلم پروپیلن صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7218واحد تولید قطعات نساجی از پلاستیک صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7219واحد تولید ظروف دارویی پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7220واحد تولید لوله و اتصالات پلی اتیلنی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7221واحد بسته بندی پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7222واحد تولید یونولیت صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7223واحد تولید رول پلاستیک و نایلکس با رنگ و چاپ بدون آب ریزی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7224واحد تولید قاب عینک صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7225واحد تولید اپرون وقطعات و ترکیبات پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7226واحد تولید وایر شمع ابریشمی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7227واحد تولید مداد تراش صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7228واحد گاز کپسول پرکن صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7229واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشکاری از مواد پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7230واحد بسته بندی روغن موتور در گالنهای پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7231به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7232واحد تولید ترقه اسباب بازی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7233واحد تولید اسید شارژ (رقیق کردن اسید با آب) صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7234واحد تولید چسب های آلی و نوارچسب صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7235واحد تولید لیمنت صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7236واحد تولید الیاف پروپیلن صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7237واحد تولید لامپ های آزمایشگاهی و آموزشی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7238واحد تولید انواع مرکب دار (ریپون) و نوار پاک کن صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7239واحد تولید عکس برگردان صنعتی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7240واحد ساخت واشر کریستال کربنی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7241واحد رقیق سازی و بسته بندی ماده ضدعفونی تا ظرفیت 100 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7242واحد تولید کیت حاملگی و سرم کنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7243واحد تولید نخ دندان و بوگیر صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7244واحد چاپ سلفون صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7245واحد بسته بندی ذغال صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7246واحد تولید الیاف پوششی و فیبری تا ظرفیت 500 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7247به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7248واحد مونتاژ درب و پنجره پی وی سی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7249واحد تولید درب و پنجره UPVC در صورت برشکاری و جوشکاری پروفیل صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7250واحد طراحی و مونتاژ سم پاش برقی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7251تولید اسکاچ ظرفشویی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7252به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7253واحد تولید انواع سمپاش با ظرفیت 6000 دستگاه در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7254واحد تولید شیشه دوجداره در صورت برشکاری پروفیل صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7255واحد تولید فیلتر مایعات تا ظرفیت 60000 عدد در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7256تولید و بسته بندی پودر لاستیک بدون عملیات کوره و فرآیند شیمیایی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7257واحد تولید یونولیت مربوط به عملیات برش و شکل دهی صنایع شیمیایی (7000)رده 2 (ب)
7301واحد تولید انواع چسب نئوپانی (اوره فرم آلدئید) مایع و پودر صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7302واحد تولید ابر و اسفنج و فوم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7303واحد تولید کلیه محصولات لاستیکی (لوله، ورق، صفحه، کفپوش، مشمع، البسه و غیره) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7304واحد تولید قطعات با کالیت (لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7305واحد تولید محصولات فایبرگلاس صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7306واحد تولید ورق آکریلیک و مواد مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7307واحد تولید تثبیت کننده و استابلیز و آنتی اکسیدانها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7308واحد تولید انواع گرانول پلی مری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7309واحد تولید پاک کننده های صنعتی (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7310واحد تولید داروهای ظهور و ثبوت فیلمهای عکاسی، لیتوگرافی و رادیولوژی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7311واحد تولید آمالگام نقره صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7312واحد تولید نیترات نقره صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7313واحد تولید مغز مداد صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7314واحد تولید رسوب زادها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7315واحد تولید کوکونات دی اتانول آمین شامپو صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7316واحد تولید کلیه محصولات لاتکس غیر از دستکش صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7317واحد تولید کاندوم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7318واحد تولید بادکنک صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7319واحد تولید شیشه شیر، سرشیشه، پستانک و غیره صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7320واحد تولید مسواک، یقه شور، برس، شانه پلاستیکی و غیره صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7321واحد تولید مواد تعاونی (کمکی) و ساختمانی ریخته گری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7322واحد تولید ضد کف و تسهیل کننده سیلان (روان کننده) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7323واحد تولید اسپری کنتاک شور صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7324واحد تولید اسپری تمیز کننده مبلها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7325واحد تولید ضد روسب ها، پلی فسفاتها و پلی آمیدها (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7326واحد تولید مواد جدا کننده نفت از آب صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7327INHIBITOR محافظت کننده آب بولیرها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7328واحد تولید امولسیفایرها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7329واحد تولید پودر کف آتش نشانی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7330واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7331واحد تولید سولفات آلومینیوم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7332واحد تولید آب باطری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7333واحد تولید آب ژاول صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7334واحد تولید ترکیبات نیکل صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7335واحد تولید ترکیبات روی (کلر و غیره) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7336واحد تولید ترکیبات کلسیم و پتاسیم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7337واحد تولید ترکیبات مس صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7338واحد تولید هاردنر با پایه کلرور آمونیوم (چسب نئوپان) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7339واحد تولید زرین الکید و پلی استر (سنتز) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7340واحد تولید گازهای طبی و صنعتی: اکسیژن، ازت، آرگون و گاز بیهوشی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7341واحد تولید آب رنگ صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7342واحد تولید خودکار،‌ ماژیک، خودنویس و غیره صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7343واحد تولید مایع ترمز، اتیلن گلیکول (ضدیخ) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7344واحد تولید فیلمهای عکاسی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7345واحد تولید استیلن و کپسول پرکن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7346واحد تولیدسرنگ وشیشه سرم تزریقی وخون، کیسه ادرار و سایر تجهیزات پلاستیکی پزشکی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7347واحد تولید پلاستوفوم و دیگر عایقهای مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7348واحد تولید لوازم پلاستیکی از پلاستیک کهنه برای مصارف غیرغذایی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7349واحد فرمینگ P.V.C صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7350واحد ملامین سازی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7351 واحد تولید اشیاء و مواد پلاستیکی به صورت تزریقی بادی از مواد آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7352واحد تولید قایقهای فایبرگلاس صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7353واحد تولید غلطک و قطعات پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7354واحد تولید دستکش یک بار مصرف، بند ناف و دست بند نوزاد صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7355واحد تولید قلم مو و فرچه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7356واحد تولید فیلم رادیولوژی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7357واحد تولید استارات کلسیم و روی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7358واحد تولید ظروف یکبار مصرف صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7359واحد تولید شیرآلات ساختمانی از پلیمر صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7360واحد تولید آب اکسیژنه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7361واحد تولید گاز هیدروژن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7362واحد فرمولاسیون و بسته بندی سموم دفع آفات صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7363واحد آبکاری در خلاء صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7364واحد تولید گاز ­ 2 CO از گاز طبیعی و گازوئیل صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7365واحد تولید بیکربنات آلومینیوم حداکثر تا ظرفیت 2000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7366واحد تولید انواع خمیر قالب گیری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7367واحد تولید شیلنگ فشار قوی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7368واحد تولید قطعات پلاستیکی خودرو صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7369واحد تولید پاک کننده های صنعتی حداکثر تا 500 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7370واحد تولید لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسیاب مواد صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7371واحد تولید خمیر آب بندی، پلاستی زول، تشک و فیلتر و لاک ورنی روی قوطی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7372واحد تولید درب دوبل و دستگاه مکانیزه تخلیه آب توالت فرنگی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7373واحد تولید نوار تفلون صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7374واحد تولید مواد کمکی چرمسازی و نساجی با فرمولاسیون از مواد آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7375واحد تولید کلروفریک صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7376واحد تولید امولسیون قیر با آب صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7377واحد تولید قرصهای کربنی از ذغال آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7378واحد بسته بندی جوهر نمک صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7379واحد تولید امولسیون از پارافین آماده صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7380واحد تولید اسپرسهای خوشبو کننده (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7381واحد تولید دستکش لاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7382واحد تولید واشرهای لاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7383واحد تولید آنتی اکسیدان،‌ هیدرازین صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7384واحد تولید رزین اکریلیک صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7385واحد تولید پاک کن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7386واحد تولید رنگهای نساجی و دباغی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7387واحد تولید ضد رنگ، رنگهای صنعتی و ساختمان و پوشش دهنده ها صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7388واحد تولید انواع دستکش لاتکس صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7389واحد تولید فوم حفاری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7390واحد تولید قطعات لاستیکی آب بندی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7391واحد تولید رنگ ترموپلاستیک و گلاس بید صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7392واحد تولید ملامین فرم آلدئید صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7393واحد تولید پارافین مایع صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7394واحد تولید وازلین صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7395واحد تولید رزین الکید و پلی و نیل استات صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7396واحد تولید پودر با کالیت صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7397واحد تولید پور ملامین صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7398واحد تولید سولفور آمونیوم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7399واحد تولید رزینهای فنولیک و بیگمنتهای آلی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/1واحد تولید عدسی پلاستیکی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/2واحد تولید پوشش داخل ساختمان صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/3واحد تولید سرد کننده و برودتی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/4 واحد تولید سوخت جامد، پودر ژلاتینی، متنول جامد صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/5واحد تولید محلول روزین صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/6واحد تولید پوششی فویل لامینه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/7واحد تولید گرانول پی وی سی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/8واحد تولید دندان مصنوعی بیش از 50 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/9واحد تولید فرمولاسیون کود مایع و روغن کشاورزی تا ظرفیت 2000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/10واحد تولید سیلیکاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفیت 2000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/11 واحد تولید انتقال دهنده امواج صوتی، ماده ترکیبات جوشکاری، ماده محافظ جوشکاری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/12 واحد تولید شانه تخم مرغ و جعبه میوه از ماده شیمیایی پلی استایرن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/13واحد تولید الکل صنعتی اصلاح شده (فرمولاسیون) صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/14واحد تولید و بسته بندی انواع چسب و مایع و پودر صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/15واحد تولید پارافین جامد صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/16واحد تولید رنگ مستربچ تا ظرفیت 2000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/17واحد تولید تسمه نساجی و نقاله و روکش غلطک چاپ، دستکش جراحی صنعتی و خانگی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/18واحد تولید نمک های کلسیمی اسیدهای چرب صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/19واحد تولید رنگ پودری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/20واحد تولید رنگ و رنگدانه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/21واحد تولید پلی اتیلن تر فنالات صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/22واحد تولید قطعات لاستیک آب بندی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/23 احد تولید فیلم پلی اتیلن سبک، فیلم متالایز، فیلم پی وی سی صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/24واحد تولید فیلم پلی اتیلن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/25واحد تولید ورقهای پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/26واحد تولید و بسته بندی ضدیخ به روش فرمولاسیون از اتیلن و گلیکول صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/27واحد تولید فوم پلی استایرن صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/28واحد تولید بطری پت و درب بطری صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/29واحد تولید تیوپ سیلیکا کلسیم صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/30واحد تولید بلوک سقفی کامپوزیت صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/31واحد تولید پراکسید آلی تا 600 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/32تولید و بسته بندی پودر لاستیک با عملیات کوره و تولید دوده صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7300/33واحد تولید روکش از کاغذ ملامین صنایع شیمیایی (7000)رده 3 (ج)
7401واحد تولید حلالهای مرکب چاپ، تحریر و پلی کپی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7402واحد تولید هیپوکلریت کلسیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7403واحد تولید لاستیکهای روکش شده صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7404واحد تولید پودر لاستیک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7405واحد تولید اسیداستیک و اسید فورمیک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7406واحد تولید ذغال فعال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7407واحد تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7408واحد تولید لوریل اتیل سولفات، فورفورال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7409واحد تولید سیلیکات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7410واحد تولید سولفیت سدیم و بی سولفیت صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7411واحد تولید سولفاتیک اسید صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7412واحد تولید پاک کننده های صنعتی بیش از 500 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7413واحد تولید لنجهای فایبرگلاس صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7414واحد تولید حشره کشهای اسپری صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7415واحد تولید نیترات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7416واحد تولید استات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7417واحد تولید استات بوتیل صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7418واحد تولید سدیم هگزا متا فسفات صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7419واحد تولید فسفات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7420واحد آبکاری صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7421واحد تولید مواد ضدخورندگی و ضد خزه صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7422واحد تولید گاز دی اکسید کربن از ذغال سنگ و نفت کوره صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7423واحد تولید سدیم پیروفسفات صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7424واحد تولید اتر صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7425واحد تولید صابون صنعتی و سنتی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7426واحد تولید لایی گرم و چسب صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7427واحد تولید اسیداگزالیک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7428واحد تولید نمک صنعتی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7429واحد تولید آمونیوم کراید صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7430واحد تولید پلیمرهای حساس به نور صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7431واحد تولید کنسانتره و سنگ معدن سیلیس صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7432واحد تولید براکس هیدراته صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7433واحد تولید سرکابل فشار قوی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7434واحد تولید مشمع قیراندود و خمیر ایزولاسیون صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7435واحد تولید زئولیت صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7436واحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت فرنگی با عملیات آبکاری صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7437واحد تولید مایع جوهر پاک کن صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7438واحد تولید دی فسفات کلسیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7439واحد تولید لنت ترمز دیسکی بدون استفاده از آزبست صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7440واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7441واحد تولید بازیابی کائوچو صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7442واحد تولید کنسانتره مس صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7443واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم با برنج صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7444واحد تولید روغن موتور و گریس صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7445واحد تولید روغنهای آروماتیک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7446واحد تولید کلریت کلسیم و سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7447واحد تولید سولفات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7448واحد تصفیه روغن موتور صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7449واحد تولید ورق های پلی اتیلن (از مواد اولیه) صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7450واحد تولید نشاسته مودیفا ید با ظرفیت 1500 تن در سال (برای تولید کاغذ) صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7451واحد تولید سیلیکات منزیم آبدار و موارد مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7452واحد تولید انواع بسته های برزنتی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7453واحد تولید پلی اتیلن تر فتالات صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7454واحد تولید بسته بندی رنگهای طبیعی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7455واحد تولید اسپری های خوشبو کننده صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7456واحد تولید الکل از طریق تخمیر و سنتز صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7457واحد تولید پودر آلفاسلولز و لینگو و سولفوماتهای فلزی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7458واحد تولید کربنات باریم و سولفیک سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7459 واحد تولید تخلیص و بسته بندی مواد شیمیایی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7460واحد تولید اسید سولفوریک تا ظرفیت 10 هزار تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7461واحد تولید رزین ونیلینک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7462واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7463واحد تولید نمک اسثثاریک و اسید اسثثاریک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7464به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7465واحد تولید اینیدرید فنالیک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7466واحد تولید سدیم تری پلی فسفات صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7467واحد تولید اسید بوریک صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7468واحد تولید تیرچه بلوک پلیمری تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7469واحد تولید پلیمرهای تقویت تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7470واحد تولید ورقهای پلی اتیلن (از مواد اولیه) صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7471واحد تولید چسب پی وی سی و پوشش پلاستیکی لوله (پلی اتیلن) صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7472واحد تولید درب و پنجره و کابینت آشپزخانه پلی وود (پلی پروپیلن) صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7473واحد تولید تانن گیاهی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7474واحد تولید ورق کامپوزیت و فیلم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7475واحد تولید آنزیم صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7476واحد تولید آلیاژهای پلیمری صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7477واحد تولید پودرچربی گیاهی و اسیدچرب گیاهی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7478واحد تولید قیرطبیعی صنایع شیمیایی (7000)رده 4 (د)
7501واحد تولید توری روشنایی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7502واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7503واحد تولید هگزامین صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7504واحد تولید اسید سولفوریک بیش از 10 هزار تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7505واحد تولید اسید نیتریک صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7506واحد تولید اسید کلریدریک صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7507واحد تولید آمونیاک صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7508واحد تولید آمینهای خنثی کننده گاز کربنیک (مونودی و تری آمینها) صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7509 واحد تولید کننده مواد پوشش دهنده سطوح فلزی و کارگاهی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7510واحد تولید رزین و پودر اپوکسی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7511واحد تولید لاستیک و تیوب وسایط نقلیه موتوری صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7512واحد تولید اولیه مواد کمکی یا تعاونی نساجی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7513واحد تولید بیکربنات آمونیم صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7514واحد تولید پانلهای پلی یورتان صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7515واحد سرپشم سازی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7516واحد تولید خاک رنگبر صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7517واحد تولید نفتالین صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7518واحد تولید مواد عایق ایزولاسیون از مشتقات نفتی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7519واحد تولید دی اکتیل فتالات (نرم کننده لاستیک) صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7520واحد تولید کربنات کلسیم،‌باریت، بنتونیت، تالک و اخرا صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7521واحد تولید اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7522واحد تولید تغلیظ سود کاتسیک و موارد مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7523واحد تولید مایع ظرفشویی، شامپو، پودرهای شوینده، ضدعفونی کننده و سفید کننده صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7524 واحد تولید سولفاتهای آهن، روی، منیزیم، آمونیوم و موارد مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7525واحد تولید لوله های اپوکسی تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7526واحد تولید خانه های پیش ساخته پلاستیکی (چهارچوب پلاستیک درب و پنجره) صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7527واحد تولید سنگ مصنوعی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7528واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7529واحد تولید لوله های کامپوزیتی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7530واحد تولید انواع خمیربازی تا ظرفیت 5000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7531واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غیر از روغن اسکارل) صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7532واحد تولید نخ تایر لاستیک صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7533واحد تولید پیه صنعتی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7534واحد تولید محصولات از گرافیت طبیعی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7535واحد تولید دوده صنعتی تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7536 واحد تولید انواع خشک کن ها و پایدار کننده های پی وی سی صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7537واحد تولید مس کاتدی (به روش پالایش) تا ظرفیت 3000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7538واحد تولید گاز شیرین تا ظرفیت 5000 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7539واحد تولید پراکسیدهای آلی و اینیدرید مالئیک با ظرفیت بیش از 600 تن در سال صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7540تولید پروفیل آلومینیومی رنگی و آبکاری قطعات صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7541واحد تولید فسفر زرد صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7542به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7543واحد تولید سولفور پلیمری صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7544واحد تولید ورق کامپوزیت صنایع شیمیایی (7000)رده 5 (ه)
7601واحد تولید اکسید سرب صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7602واحد تولید فنل صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7603واحد تولید بیگمنت های معدنی صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7604واحد تولید انواع فلزات از مواد کانی صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7605واحد تولید کلر، سود، آب ژاول صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7606واحد تولید کاغذ تیشو از الیاف شیشه، محصولات و پارچه سافت بیش از 5000 تن صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7607واحد تولید سورنج صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7608واحد تولید کاربید، مواد آبکاری و اکسید روی از معدن (لیتارژ) صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7609واحدهای تصفیه ترکیبات آلی مازاد تولید تولید فنل و متانل صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7610واحد تولید ترکیبات کروم صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7611 واحد تولید ساخت جامد، پودر ژلاتینی، متانول جامد صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7612 واحد تولید لوله کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه ای صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7613واحد تولید P.V.C صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7614واحد تولید مواد اولیه ساینده ها (سنگ، سمباده و کاغذ سمباده) صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7615واحد تولید سموم دفع آفات صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7616واحد تولید بی اکسید منگنز از سنگ معدن صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7617واحد تولید فرومولیبدن صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7618واحد تولید گل گوگرد صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7619واحد تولید کربن بلاک صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7620واحد تولید سیلیکومنگنز و فرو منگنز صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7621مرکز پژوهشی انرژی اتمی (تولید رادیوایزوتوپ) صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7622واحد تولید کنسانتره مس، نیکل و کبالت صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7623واحد فرآوری گوگرد صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7624واحد تولید سدیم اسید کربنات صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7625واحد فرآوری اکسید و مشتقات سیلیسیم صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7626واحد تولید سولفاتهای Jn,Al,Mn و Be و موارد مشابه صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7627 واحد تولید مواد اولیه اسفنج ها با فولاتاسیون،دموسی فایر،ضد خورندگی،ضد کف صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7628به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7629واحد تولید کربن و الکترود گرانیتی صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7630واحد تولید P.V.C (اولترا پی.وی.سی) صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7631واحد تولید آلیاژهای پلی مری صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7632به علت تکراری بودن حذف گردید صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7633واحد تولید سوخت بیودیزل صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7634واحد آندسازی و پخت آند آلومینیوم صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7635واحد تولید متانول و پروپیلن صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7636واحد تولید کربنات کلسیم بیش از 250 هزار تن صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7637واحد تولید شمش تیتانیوم صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7638واحد تولید بیواتانول سوختی صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7639واحد تولید پرکلرین، سدیم، سود و کلر صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7640واحد تولید دواتیل هگزیل اکریلات صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7641واحدهای تولید روغن ترانس، روغن موتور، مایع شیشه پاک کن، اسیدبوریک و انواع عایقهای الکتریکی صنایع شیمیایی (7000)رده 6 (و)
7701واحد تولید کک و قطران صنایع شیمیایی (7000)رده 7
8101واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی (فرمولاسیون) صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8102واحد اختلاط و بسته بندی پودر ازاله مو صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8103واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8104واحد تولید اکسیدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندار اکسیژن صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8105واحد تولید اسانس، تنطور، آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8106واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک تا 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8107واحد تولید سرنگهای تزریقی از پیش پر شده و محصولات دارویی به صورت وبال صنایع دارویی (8000)رده 1 (الف)
8201واحد تولید کپسول سخت ژلاتینی صنایع دارویی (8000)رده 2 (ب)
8202واحد خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی با شستشو صنایع دارویی (8000)رده 2 (ب)
8203واحد تولید سیمان زینک اکساید با مایع آماده اوژنول صنایع دارویی (8000)رده 2 (ب)
8204واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از 300 تا 1500 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 2 (ب)
8301واحد تولید باند و گاز حداکثر تا 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8302واحد تولید مواد اولیه داروسازی حداکثر تا 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8303واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8304واحد تولید داروهای دامی حداکثر 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8305واحد ساخت داروهای سیلی مارین حداکثر تا 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8306لابراتور و کارخانه داروسازی (فرمولاسیون باستثنای هورمونها و آنتی بیوتیکها) صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8307واحد تولید آمپولهای تزریقی صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8308واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک از 1500 تا 3000 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8309واحد تولید ضدعفونی کننده های مایع صنایع دارویی (8000)رده 3 (ج)
8401واحد تولید عصاره شیرین بیان صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8402واحد تولید واکسن و سرم صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8403واحد تولید مواد اولیه داروسازی بیش از 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8404واحد تولید الکل از طریق سنتز صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8405واحد تولید الکل از طریق خمیر و تقطیر صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8406واحد تولید باند و گاز بیش از 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8407واحد تولید شربتهای گیاهی و رزین و صمغ گیاهی صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8408واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی بیش از 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8409واحد تولید پنتااریتریتول صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8410واحد تولید داروهای دامی بیش از 300 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8411واحد تولید پلیمرهای حساس به نور صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8412واحد تولید انواع داروهای گیاهی صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8413واحد تولید محلول مونوگلونال (آنتی بادی) صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8414واحد تولید جامدات،‌ نیمه جامدات، مایعات، یویدون آیداین و همودیالیز صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8415واحد تولید آنتی بیوتیک و هورمون بیش از 3000 تن در سال صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8416 واحد تولید بالک عصاره گیاهی، اسانس گیری، عرقیات گیاهی صنایع دارویی (8000)رده 4 (د)
8501واحد بسته بندی لجن دارویی صنایع دارویی (8000)رده 5
9101واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ (نظیر زنگ اخبار و دربازکن)صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9102واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر از قطعات آمادهصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9103واحد طراحی و مونتاژ لوازم برقی و الکترونیکی بدون عملیات کوره ایصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9104واحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی، قطعات الکترونیکصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9105واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیرهصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9106واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9107واحد تولید انواع ساعتصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9108واحد تولید طراحی و مونتاژ تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایرصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9109واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری بصورت مونتاژصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9110واحد تولید دستگاههای برقی علامت دهنده سمعی و بصریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9111واحد تولید سیستمهای مخابراتی مرکز تلفنصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9112واحد تولید لوازم الکترونیکی (کامپیوتر، لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی)صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9113واحد تولید کنترهای ولتاژ و فرکانسصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9114واحد تولید آفتاماتصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9115واحد تولید مودم و میکروکنترلصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9116واحد تولید طراحی و مونتاژ تایمرصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9117واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9118واحد تولید تابلوهای تبلیغاتی در حد مونتاژصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9119واحد تولید چراغ قوه شارژی خورشیدی (مونتاژ)صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9120واحد تعمیر، بازسازی و مونتاژ دستگاههای زیراکس و کپیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9121مونتاژ کیت CNG میکسری و کیت CNG انژکتوریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9122واحد تولید سیم کارت و کارت شارژصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9123مونتاژ کلید فشار قویصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 1 (الف)
9201مونتاژ سیستمهای برق خورشیدیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 2 (ب)
9202 واحد مونتاژ تجهیزات توانبخشی بدون عملیات کوره ای و آبکاری صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 2 (ب)
9203واحد تولید CD فشرده بدون عملیات کوره ایصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 2 (ب)
9204واحد تولید آنتن با دستگاه تزریق پلاستیک و گیوتین (قیچی برش) و پرسصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 2 (ب)
9301واحد تولید ترانسهای فشار ضعیفصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9302واحد تولید مدارهای چاپی الکترونیک و کیتصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9303واحد تولید هواکش و دستگاههای تهویه خانگی و صنعتیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9304واحد تولید نوار صوتی و تصویریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9305واحد تولید سیم کابل و سیم لاکیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9306واحد تولید رله و کنتاکتورصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9307واحد تولید سیم مقاومتصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9308واحد تولید سر کابل فشار قویصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9309واحد تولید خازن، لامپ تصویر، تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی انواع مشعلصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9310واحد تولید فیبر مدارچاپی، باطری خشک، المنت برقی و الکتروموتورصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9311واحد تولید کلید و پریز، سر سیم و کفشک اتصالصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9312واحد تولید کنتور برق و گازصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9313واحد تولید لوازم دندان پزشکیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9314واحد تولید کوئل اتومبیلهای سبکصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9315واحد تولید اتواستاتر موتورهای صنعتی و دیزلیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9316واحد تولید سیم رابط بدون آبکاریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9317واحد تولید سر کابل فشار ضعیف و اتصالات فنی و فلزیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9318واحد تولید دوزیمترهای ترمولومینسانسصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9319واحد تولید برقگیرصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9320واحد تولید ورق مغناطیسیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9321واحد تولید آهن رباصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9322واحد تولید سنسور فشار میکروماشین و سنسور شتاب میکروماشینصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9323احداث واحد تولید سیم آلومینیومی و کابل آلومینیومیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9324به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 3 (ج)
9401واحد تولید لامپصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9402واحد تولید وسایل و تجهیزات برق فشار قویصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9403واحد تولید باطری اتومبیل و سایر وسایط نقلیه بدون بازیابی سرب از باطری کهنهصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9404واحد تولید ترانسفورماتور (ترانسفورماتور ترانسهای فشار قوی)صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9405واحد تولید سیم حرارتی و برودتیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9406واحد تولید ذغالهای صنعتیصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9407واحد تولید کمپرسورصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9408واحد تولید گوشی تلفن و موبایلصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9409 واحد تولید تجهیزات توانبخشی (ویلچر، تخت بیمارستانی، سمعک) صنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9410واحد تولید سیم رابط با آبکاریصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9411واحد تولید انواع باطری، قلمی، متوسط و بزرگصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9412واحد مونتاژ و تولید باطری بدون بازیابی سربصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9413واحد تولید لامپ کم مصرف LEDصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9414تولید لامپ دیودصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9415واحد بازسازی و تعمیر ترانس فشار قوی و ضعیف و بازسازی بدنه ترانسصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9416واحد تولید لامپ کم مصرفصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9417به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9418واحد تولید چراغهای LED ، پروژکتورهای LED ، لامپ های هالوژن LEDصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 4 (د)
9501واحد تولید باطری اتومبیل و وسائط نقلیه با بازیابی سرب از باطری کهنهصنایع برق و الکترونیک (9000)رده 5
10101واحد زنبورداری و پرورش ملکه (تا ردیف 4 فاق محدودیت فاصله از اماکن مسکونی)صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10102واحد تولید پرورش پرندگان زینتی تا 100قطعهصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10103واحد پرورش کرم ابریشمصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10104واحد پرورش ماهی تزئینیصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10105آزمایشگاه دامپزشکیصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10106واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی بمنظور تولید صیفی جات و گل رز تا حد یک هکتارصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10107واحد تولید گرده خرماصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10108واحد تولید جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره صرفا در نواحی روستاییصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10109واحد پرورش کبک و بلدرچین تا 100 قطعه در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10110واحد تولید ورمی کمپوست (کرم پوسال) تا ظرفیت 2 تن در روز صرفاً در روستاصنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10111صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10112صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10113 واحد گاوداری شیری سنتی روستایی تا 5 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10114 واحد گاوداری شیری سنتی روستایی از 5 تا 10 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10115 واحد پرواربندی گوساله سنتی روستایی تا 5 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10116 واحد پرواربندی گوساله سنتی روستایی از 5 تا 20 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10117 واحد پرورش سنتی روستایی گوسفند و پرواربندی بره تا50 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10118 واحد پرورش سنتی روستایی گوسفند و پرواربندی بره از50 تا 100 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10119 واحد پرورش گوسفند داشتی تا 25 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10120 واحد پرورش گوسفند داشتی از 25 تا 50 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 1 (الف)
10201واحد پرورش پرندگان زینتی بیش از 100 قطعهصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10202واحد پرواربندی بره تا 200 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10203واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) تا 250 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10204میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) تا 200 واحد دامیصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10205واحد تولید جوجه تا 3 دستگاه جوجه کشی (ظرفیت هر دستگاه هزار جوجه)صنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10206واحد تولید قارچ صدفیصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10207واحدهای پرواربندی گوساله تا 50 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10208واحد گاودار شیری تا 20 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10209واحد پرورش اسب و مادیان تا 10 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10210واحد تولید بذر قارچ خوراکیصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10211اسقرار قرنطینه دامی تا 200 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10212واحد نگهداری سگ نگهبانصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10213واحد کشت گیاهان داروئی در وسعت 10 هکتارصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10214 واحد پرورش ماهی سردآبی با روش مدار بسته با ظرفیت 100 تن در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10215واحد پرورش بز داشتی تا 250 رأس در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10216واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت شصت قطعه در سال تا ظرفیت 200 قطعه در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10217واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی بمنظور تولید صیفی جات و گل رز از یک هکتار تا 5 هکتارصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10218به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10219واحد پیله خشک کنی و ابریشم ریسیصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10220 واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهای کشاورزی و آبیاریصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10221واحد تولید حشرات مفید جهت کنترل بیولوژیکی آفتاب در گلخانهصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10222واحد شترداری تا 20 نفرصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10223واحد تولید اسپرم منجمد تا ظرفیت 30000 دز اسپرمصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10224واحد بسته بندی تنباکو میوه ای تا ظرفیت از 300 تن تا 1000 تن در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10225 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو)صنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10226واحد پرورش سگ به ظرفیت 50 قلادهصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10227واحد تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ( مطابق با دستورالعمل جرم کیفی آبهای سطحی )صنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10228واحد تولید ورمی کمپوست تا ظرفیت 10 تن در روزصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10229واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی تا 10 تن در روزصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10230 واحد تکثیر وپرورش آبزیان (ماهی، میگو و جلبک) صرفاً در استانهای شمالیصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10231به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)رده 2 (ب)
10301واحد نگهداری حیوانات پوستی و آزمایشگاهیصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10302 واحد تولید جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه کشی صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10303واحد پرواربندی بره از 200 تا 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10304واحد پرورش گوسفند شیری (داشتی) از 250 تا 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10305واحد گاوداری شیری از 20 تا 50 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10306واحد پرواربندی گوساله 50 تا 200 رأس صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10307واحد پرورش اسب و مادیان از 10 تا 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10308 واحد تکثیر و پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10309*****صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10310 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10311 واحد پرورش ماهی سردآبی صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10312واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفیت 20000 قطعه در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10313به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10314واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت از 60 تا 3000 قطعه در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10315واحد تولید خوراک دام از مواد خام کشاورزی شامل گندم، جو، ذرت، سبوس، تخم پنبهصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10316استقرار قرنطینه دامی 200 تا 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10317واحد پرورش مرغ مادر و یا تخم گذار با ظرفیت پنج هزار تا سی هزار قطعه در هر دورهصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10318واحد پرورش مرغ مادر و یا تخم گذار با ظرفیت پنج هزار تا سی هزار قطعه در هر دورهصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10319به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10320واحد پرورش اردک ماهی تا ظرفیت 5000 قطعهصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10321واحد کشت گلخانه ای پلاستیکی بمنظور تولید صیفی جات و گل رز بیش از 5 هکتارصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10322طرح طوبیصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10323واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سالصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10324واحد تولید بیوکمپوست از ضایعات کشاورزی و حیوانی بیش از 10 تن در روزصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10325واحد تولید ورمی کمپوست بیش از 10 تن در روزصنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10326*****صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10327*****صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10328واحد پرورش شتر (داشتی و گوشتی) با ظرفیت 20 تا 100 نفر صنایع کشاورزی (10000)رده 3 (ج)
10401 واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان(شامل بلدرچین، کبک و تیهو) صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10402میادین دام (مجتمع نگهداری دام و کاروانسرا) بیش از 200 واحد دامیصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10403واحد تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشیصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10404واحد پرواربندی بره بیش از 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10405واحد پرورش گوسفند داشتنی بیش از 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10406واحد گاوداری شیری از 50 تا 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10407واحد پرواربندی گوساله بیش از 200 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10408واحد تولید جوجه بیش از 350 هزار قطعه (بیش از 5 ماشین جوجه کشی)صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10409واحد پرورش اسب و مادیان بیش از 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10410به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10411استقرار قرنطینه دامی بیش از 500 رأسصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10412 واحد پرورش مرغ مادر یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از سی هزار تا شصیت هزار قطعه در هر دوره

صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10413 واحد پرورش مرغ مادر یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از سی هزار تا شصیت هزار قطعه در هر دوره

صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10414 واحد پرورش مرغ مادر یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از سی هزار تا شصیت هزار قطعه در هر دوره

صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10415 واحد پرورش مرغ مادر یا مرغ تخم گذار با ظرفیت از سی هزار تا شصیت هزار قطعه در هر دوره

صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10416محل احداث حمام ضد کنهصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10417به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10418واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور (کنسانتره)صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10419واحد کشتارگاه دام و طیور (به صورت واحد مستقل)صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10420احداث شهرک یا مجتمع های بزرگ گلخانه ایصنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10421واحد پرورش شتر (داشتی و گوشتی) با ظرفیت 100 تا 500 نفر صنایع کشاورزی (10000)گروه 4 (د)
10501واحد پرورش مرغ تخم گذار از شصت هزار قطعه تا یکصد و بیست هزار قطعه در هر دورهصنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10502واحد پرورش مرغ مادر از شصت هزار قطعه تا یکصد و بیست هزار قطعه در هر دورهصنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10503واحد مرغداری گوشتی از شصت هزار قطعه تا یکصد و بیست هزار قطعه در هر دورهصنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10504واحد گاوداری شیری با ظرفیت 500 تا 1000 راس دامصنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10505واحد کشتار دام و طیور مکمل از قبیل پرکنی، شستشو، بسته بندی تبدیل ضایعاتصنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10506واحد پرورش شتر (داشتی و گوشتی) با ظرفیت 500 تا 1000 نفر صنایع کشاورزی (10000)رده 5 (ه)
10601واحد پرورش میگو تا وسعت 1 هکتارصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10602واحد پرورش صدفصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10603واحد پرورش تمساحصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10604واحد تولید کود میکرو ارگانیسمهای حل کننده فسفرصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10605به ردیف 10323 انتقال یافتصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10606واحد تولید کود آلی از فضولات دامیصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10607مجتمع یا واحدهای گاوشیری با ظرفیت بیش از 1000 رأسصنایع کشاورزی (10000)رده 6 (و)
10701مجتمع پرورش ماهی و میگو " مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی "صنایع کشاورزی (10000)رده 7
10702 مجتمع های بزرگ دامپروری یا دام شهر جهت استقرار واحدهای دامداری صنایع کشاورزی (10000)رده 7
10703 واحد پرورش ماهی و سایر آبزیان در وسعت بیش از یک هکتار صنایع کشاورزی (10000)رده 7
10704 کشتارگاههای بزرگ صنعتی بصورت مجتمع صنایع کشاورزی (10000)رده 7
11101مونتاژ و بسته بندی ماشین آلات در حد کارگاهیصنایع ماشین سازی (10000)رده 1 (الف)
11102واحد تولید تجهیزات جک های سقفیصنایع ماشین سازی (10000)رده 1 (الف)
11103تولید ماشین آلات رنگ آمیزی میکروارگانیسمصنایع ماشین سازی (10000)رده 1 (الف)
11201 واحد قالب و مدل صنایع ماشین سازی (10000)رده 2 (ب)
11202واحد تجهیزات شبکه آب و فاضلاب صنایع ماشین سازی (10000)رده 2 (ب)
11203واحد ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی صنایع ماشین سازی (10000)رده 2 (ب)
11204واحد پمپ و کمپرسور صنایع ماشین سازی (10000)رده 2 (ب)
11301 واحد ماشین آلات و متعلقات صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11302 واحد قطعات واسطه ای صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11303 واحد ماشین آلان صنعتی پلاستیک و پلاستیک و چرم صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11304 واحد ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و راهسازی و معادن صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11305 واحد ماشین آلات صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11306 واحد ماشین آلات صنایع چوب و کاغذ صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11307 واحد ماشین آلات صنایع نساجی و بافندگی صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11308 واحد ماشین آلات صنایع فرم دهی و برش فلزات صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11309 واحد ماشین آلات صنایع بسته بندی و مارک زنی صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11310 واحد ماشین آلات و تجهیزات حرارتی و برودتی و تهویه صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11311 واحد ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11312 واحد ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11313 دروگیر، سیب زمینی کار و سیب زمینی کن، علف چین، عمیق کار و... صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11314 واحد سازه های فلزی و مخازن صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11315 واحد صنایع دریایی صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11316واحد موتورهای احتراق داخلی (موتورهای دیزلی، موتورهای بنزینی)صنایع ماشین سازی (10000)رده 3 (ج)
11401 واحد ریخته گری قطعات چدن صنایع ماشین سازی (10000)رده 4 (د)
11402واحد ریخته گری قطعات فولادی (قطعات ریخته گری فولاد)صنایع ماشین سازی (10000)رده 4 (د)
11403واحد قطعات آهنگری (اتصالات فولادی، قطعات آهنگری، قطعات فورج، گلوله آسیاب فولادی)صنایع ماشین سازی (10000)رده 4 (د)
11404واحد قطعات انتقال نیرو (قطعات انتقال نیرو، دکل انتقال نیرو، دکل روشنایی برق و مخابرات تلسکوپی و ...)صنایع ماشین سازی (10000)رده 4 (د)
12000بعلت جدید بودن این گروه، واحدهای صنعتی و تولیدی این گروه در حال تدوین می باشد.صنایع نوین -نانو و بیوتکنولوژی(12000)
13501واحد تولید قیر غلیظ شده تا ظرفیت 10 هزار تن در سالصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13502واحد تولید قیرپلی بک تا ظرفیت 5000 تن در سالصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13503واحد تولید نفت بی بو تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13504واحد تولید مکمل روغن D.O.Pصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13505واحد تولید مکمل بنزینصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13506واحد تولید روغن ترانسفورماتور و موارد مشابهصنایع نفت و گاز (1300)رده 5 (ه)
13601واحد تولید کود شیمیاییصنایع نفت و گاز (1300)رده 6 (و)
13602واحد تولید روغن و گریس با استفاده از روغن پایهصنایع نفت و گاز (1300)رده 6 (و)
13603کارخانجات ساخت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمیصنایع نفت و گاز (1300)رده 6 (و)
13604واحد تولید کود اورهصنایع نفت و گاز (1300)رده 6 (و)
13605واحد تولید قیر صنعتیصنایع نفت و گاز (1300)رده 6 (و)
13701واحد پتروشیمیصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13702واحد پالایشگاهصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13703واحد نیروگاه گازیصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13704واحد نیروگاه سیکل ترکیبیصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13705واحد تولید بنزین بدون سرب (M.T.B.E)صنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13706واحد تصفیه دوم روغنصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13707واحد GTL (تبدیل گاز به مایع)صنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13708واحد تولید بنزین، گازوئیل و سایر مشتقات نفتیصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13709واحد تولید هیدروکربورهای حلقوی و غیرحلقویصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
13710حفرچاه نفت بیش از 10 حلقهصنایع نفت و گاز (1300)رده 7
14101جمع آوری ضایعات فلزی تا 3000 تن در سال صنایع بازیافت (14000)رده 1 (الف)
14201جمع آوری ضایعات فلزی (برش، پرس و کمپکت) بیش از 3000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 2 (ب)
14202بازیافت تجهیزات الکترونیکی بدون عملیات کوره ایصنایع بازیافت (14000)رده 2 (ب)
14301جمع آوری خودروهای سبک فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گریصنایع بازیافت (14000)رده 3 (ج)
14302بازیافت ماسه و ریخته گریصنایع بازیافت (14000)رده 3 (ج)
14303بازیافت لاستیک های فرسوده به روش فیزیکی (آسیاب و پرس) تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 3 (ج)
14401واحد بازیافت کادمیوم از ضایعات سرب و روی و برش شیمیایی تاظرفیت 600 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 4 (د)
14402جمع آوری خودروهای سنگین فرسوده (برش زنی و پرس) بدون عملیات ذوب و ریخته گریصنایع بازیافت (14000)رده 4 (د)
14403واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای تا 3000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 4 (د)
14404بازیافت لاستیک های فرسوده به روش شیمیایی تا ظرفیت 3000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 4 (د)
14501واحد بازیافت فلزات گرانبها شامل طلا، نقره، کروم، پلاتین از لوازم مستعملصنایع بازیافت (14000)رده 5 (ه)
14502واحد بازیابی سلینیوم از لجن مس آندیصنایع بازیافت (14000)رده 5 (ه)
14503واحد بازیافت ضایعات کارخانجات صنایع غذاییصنایع بازیافت (14000)رده 5 (ه)
14504واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره ای بیش از 3000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 5 (ه)
14505واحد بازیافت تجهیزات الکترونیکیصنایع بازیافت (14000)رده 5 (ه)
14601واحد بازیافت قطعات خودروهای فرسوده (عملیات ریخته گری و ذوب و تولید ورق و شمش)صنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14602واحد تولید ظروف pet از ضایعات بیش از 5000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14603واحد بازیافت ضایعات پلاستیکی به روش سنتی و تکنولوژی پایینصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14604واحد بازیافت باطریهای فرسوده و ضایعات لاستیکصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14605واحد بازیافت لاستیک های فرسوده (شیمیایی و فیزیکی) با ظرفیت بیش از 3000 تنصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14606به علت تکراری بودن حذف گردیدصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14607واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن، نیکل، تنگستن با عملیات کوره ای ذوبصنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14608واحد بازیافت فلزات رنگی (مس)صنایع بازیافت (14000)رده 6 (و)
14701کارخانه کمپوستصنایع بازیافت (14000)رده 7
14702بازیافت ضایعات فلزی بیش از 100000 تن در سالصنایع بازیافت (14000)رده 7
15101استقرار واحد تقلیل فشار گاز TBS (از 250 به 60 PSI )واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15102واحد نصب تجهیزات CNG بر خودروهای سواری و وانتواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15103واحد عرضه گاز CNG (با رعایت فاصله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15104جایگاه عرضه بنزین، نفت و نفت گاز (خودروهای سبک) (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15105سایت BTS تلفنواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15106استقرار دکل های مخابراتیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15107نصب آنتن های مخابراتیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15108استقرار پست برقواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15109استقرار سایت GSMواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15110نصب کافوهای مخابراتیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15111احداث کلینیک گیاه پزشکیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15112استقرار سایت های آتش نشانیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15113احداث پایگاه اورژانس بین راهیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15114احداث گلخانه مدرنواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15115احداث انبار داروواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15116احداث ایستگاه رادیوییواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15117طرح احداث رصدخانهواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15118سردخانهواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15119واحدهای مولد مقیاس کوچک تا ظرفیت 25 مگاوات از انواع CHP مشروط به استفاده از سوخت گازواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15120تعمیرگاه خودروهای سبکواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15121مراکز معاینه فنی خودروهای سبک (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15122استقرار نمایندگی فروش و تعمیرگاه مجاز شرکت های خودروسازی برای خودروهای سبکواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15123واحد عرضه ماهی یا بازارچه فروش و عرضه ماهی (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15124انبار مواد غذاییواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15125انبار سایر مواد و کالاهای تجاری (با استثنای مواد شیمیایی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15126انبار غیر فنی (سنتی) گندمواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15127واحد آزمایشگاه خوراک دامواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15128فروشگاه سموم کشاورزیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15129طرح سفره خانه سنتی و سالن اجتماعاتواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15130واحد تالار و رستورانواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15131هتل و زائر سراواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15132خوابگاهواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15133اقامتگاه و پانسیونواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15134مراکز آموزشی غیر نظامیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15135واحد آموزشی و توانبخشی معلولینواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15136موزه مردم شناسیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15137کارواش اتومبیل های سواریواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15138تصفیه خانه آب آشامیدنیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15139شهر بازیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15140کارگاه نقاشیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15141کارگاه چاپ و ظهور عکس رنگیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15142واحد سیلندر و پیکنیک پرکنی گاز دستی (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15143احداث سالنهای ورزشی (بدنسازی، استخرهای سرپوشیده، حمام سونا، جکوزی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15144واحد چاپخانه کتاب و نشریات (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15145گرمابه عمومیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15146میدان میوه و تره بار محلیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15147قهوه خانه، اغذیه فروشی، کبابی و چلوکبابیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15178 احداث پارک علم و فناوری (احداث صرفاً واحدهای علمی، آموزشی) واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15149مراکز تحقیقات صنعتی (احداث صرفاً واحدهای علمی، آموزشی) (با رعایت فا صله 50 متری از منازل مسکونی)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15150مونوریل (داخل شهری)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15151مترو (درون شهری)واحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15152واحد کلینیک دامپزشکی صرفاً برای انجام درمان سرپایی برای دامهای کوچک و حیوانات خانگی و زینتیواحدهای خدماتی (15000)رده 1(الف)
15201واحد ندامتگاه مرکزیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15202واحد ورزشی (سوارکاری)واحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15203واحد باسکول و توزین خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15204احداث واحد تقلیل فشار گاز برون شهری (تقلیل فشار گاز از 600 Psi به 250 Psi ) CGSواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15205واحد سیلندر پرکنی گازواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15206واحد انبار و توزیع سیمان و گچ پاکتی و فلهواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15207واحد تله کابین و سکوی فرودواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15208مراکز معاینه فنی خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15209احداث باند بالگردواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15210واحد پزشکی قانونی با سردخانه و اتاق تشریحواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15211احداث واحد پارکینگ خودروهای تصادفی (سواری)واحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15212هتل، مهمانسرا و رستوران بین راهیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15213واحدهای خدماتی رفاهی بین راهیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15214احداث میدان میوه و تره بار مرکزیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15216استقرار نمایندگی فروش و تعمیرگاه مجاز شرکتهای خودروسازی برای خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15217صافکاری و نقاشی اتومبیلواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15218احداث انبار و تأسیسات ماشین آلات کشاورزیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15219واحد انبار سنگ بدون سنگبری و سنگ کوبیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15220انبار آهن آلات ساختمانیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15221واحد پایانه حمل و نقل مواد نفتی (خودروهای حامل مواد نفتی)واحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15222احداث پیست دوچرخه سواریواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15223احداث ایستگاه تقویت فشار گازواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15224جایگاه عرضه سوخت نفت گاز خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15225مکانیزاسیون یا تعمیر وسایل کشاورزیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15226نیروگاه بادی و خورشیدی تولید برق تا ظرفیت 25 مگاواتواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15227راهدارخانهواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15228مرکز جمع آوری ضایعات پلاستیک، شیشه، کاغذ و نان خشکواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15229تصفیه خانه فاضلاب شهری به روش پیشرفتهواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15230اردوگاههای تفریحی و آموزشی (کمتر از 5 هکتار)واحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15231واحد پایانه مسافربری برون شهریواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15232گورستان (در نقاط روستایی)واحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15233ترمینال و کارواش خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15234ایستگاه پمپاژ انتقال آبواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15235خط X_Ray کامیونیواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15236استقرار انبار چوب و انبار MDF بدون چوب بریواحدهای خدماتی (15000)رده 2 (ب)
15301احداث پیست موتورسواریواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15302احداث واحد انبار کودواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15303واحد قالیشوییواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15304سیلوی غلات و حبوباتواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15305تعمیرگاه خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15306ترمینال یا پایانه باربری خودروهای سنگینواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15307نمایشگاههای دائمی و محلی صنایع تولیدی و صنعتیواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15308گورستان(نقاط شهری)واحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15309احداث استادیوم ورزشیواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15310نیروگاه بادی و خورشیدی تولید برق با ظرفیت 25 مگاوات تا 100 مگاواتواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15311مجتمع صنفی خدمات خودروییواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15312مجتمع صنفی مصالح فروشانواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15313مجتمع خدماتی بین راهیواحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15314مجتمع های بزرگ صنفی (تا 30 هکتار)واحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15315مجتمع های صنوف مزاحم شهری (تا 30 هکتار)واحدهای خدماتی (15000)رده 3 (ج)
15401انبار مواد شیمیاییواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15402مراکز آموزشی نظامیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15403مراکز آموزشی تیراندازی نظامیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15404احداث باشگاه ورزشی تیراندازی و تراپ اسکیتواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15405استقرار باشگاه سوارکاری و تیراندازیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15406استقرار پایگاه امداد هواییواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15407استقرار سایت پدافند هوایی و پادگان هاواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15408باشگاه خلبانی و هوانوردیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15409نمایشگاههای دائمی و منطقه ای(استانی) صنایع تولیدی و صنعتیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15410پادگان نظامیواحدهای خدماتی (15000)رده 4 (د)
15501انبار مواد منفجرهواحدهای خدماتی (15000)رده 5 (ه)
15502محل دفن لاشه حیوانات اهلی و خانگیواحدهای خدماتی (15000)رده 5 (ه)
15503فرودگاههای کوچک سمپاشی و آموزشیواحدهای خدماتی (15000)رده 5 (ه)
15504واحد پیست اتومبیل رانیواحدهای خدماتی (15000)رده 5 (ه)
15701واحد پایانه (بندر) صادراتیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15703واحد نیروگاه بادی و خورشیدی بیش از 100 مگاواتواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15704واحد تولید بیوگاز از زبالهواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15705 استقرار زباله سوزهاواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15706ناحیه صنعتیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15707شهرک صنعتیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15708منطقه ویژه اقتصادیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15709منطقه آزاد تجاریواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15710مجتمع های بزرگ صنفی(بالای 30 هکتار)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15711مجتمع های صنوف مزاحم شهری (بالای 30 هکتار)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15712بیمارستان (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15713انبار نفتواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15714احداث واحد بی خطرسازی زباله های عفونیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15715فرودگاهواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15716باغ وحشواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15717تصفیه خانه های بزرگ فاضلاب شهری (مراکز روستایی)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15718مراکز دفن زباله های شهریواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15719مجتمع های تفریحی و توریستی و پارکهای جنگلی (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15720نمایشگاههای بزرگ بین المللیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15721اردوگاههای بزرگ تفریحی و آموزشی بیش از 5 هکتار (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15722اسکله و سکوی نفتیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15723مراکز تحقیقات صنعتی همراه با احداث واحدهای صنعتی مورد نیازواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15724بندر تجاریواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15725بندر صیادیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15726خط انتقال نفت (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15727خط انتقال گاز (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15728خط انتقال نیرو بالای 160 کیلو ولت (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15729شبکه انتقال آب بین حوضه ای (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15730سدواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15731شبکه آبیاری و رهکشی (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15732نیروگاه برقآبیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15733آزادراه و بزرگراه (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15734راه آهن (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15735خط انتقال فیبر نوری (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15736مونوریل برون شهری (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15737مترو(برون شهری) (فاقد محدودیت محدوده و حریم و فواصل شهر و روستا)واحدهای خدماتی (15000)رده 7
15738محل دفع فاضلابهای شهری و صنعتیواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15739محل دفن زباله های شهریواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15740سیستم تصفیه فاضلاب شهری و روستاییواحدهای خدماتی (15000)رده 7
15741بیمارستان دامپزشکیواحدهای خدماتی (15000)رده 7